projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Пазарджик, с. Сбор и с. Огняново.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Пазарджик, с. Сбор и с. Огняново.

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 54/26.03.2015 год., взето с Протокол № 4 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Пазарджик, с. Сбор и с. Огняново.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 15.05.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

       До участие в търга се допускат:

      - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

       - търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

- не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица посочени в чл. 3, ал. 7 и чл. 3 “в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), с изключение на поз. 2 за гр. Пазарджик от Приложение № 1.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 09.04.2015 г. до 14.05.2015 г. на място, след заявка в Общинска администрация – Пазарджик или в съотвеното Кметство.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 14.05.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 11.05.2015 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% (един процент) върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 (сто и двадесет) лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 14.05.2015 г.

За справки: стая 606, 605, 603, тел.(034) 402-242, 402-357, 402-286   

  

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 15.05.2015 г. от 11.30 часа

 

гр. Пазарджик

1. Поземлен имот с идентификатор № 55155.25.120 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик в местността “МАРАША” с площ 2,434 дка., начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път”, при граници и съседи: имоти с идентификатори 55155.25.52, 55155.25.121, 55155.25.25, 55155.25.24 и 55155.25.27, актуван с акт за частна общинска собственост № 4128/10.02.2015 г. на начална тръжна цена 10 500 лева (данъчна оценка 10 460,40 лева).

2. Поземлен имот с идентификатор № 55155.25.28 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик в местността “МАРАША” с площ 3,917 дка., начин на трайно ползване „напоителен канал”, при граници и съседи: имоти с идентификатори 55155.25.99, 55155.25.70, 55155.25.100, 55155.25.101, 55155.25.102; 55155.25.103; 55155.25.104; 55155.25.105; 55155.25.106; 55155.25.107; 55155.25.108; 55155.25.109; 55155.25.27; 55155.25.32; 55155.25.43; 55155.25.53; 55155.25.92; 55155.25.93; 55155.25.94; 55155.25.95; 55155.25.96; 55155.25.97 и 55155.25.98, актуван с акт за частна общинска собственост №4130/11.02.2015 г. на начална тръжна цена 17 000 лева (данъчна оценка 16 833,70 лева).

 

с. Сбор

1. Поземлен имот 112007, местност “Сакарджа“ по картата за възстановена собственост на с. Сбор,състоящ се от 46,601 дка   с начин на трайно ползване – др. селск. тер., при съседи: ПИ № 112011 – Пр. еленергия на “Риал Стейтс“ ЕООД, актуван с акт за частна общинска собственост № 4119/20.01.2015 г. с начална тръжна цена – 61 600 лева (данъчна оценка 61 513,30 лв.)

2. Поземлен имот 112003, местност “Сакарджа“ по картата за възстановена собственост на с. Сбор,състоящ се от 83,001 дка с начин на трайно ползване – др. селск. тер., при съседи: ПИ № 000144 – полски път на Община Пазарджик, ПИ 114002 – пасище, мера на н-ци Ивана Петкова Пешлова и ПИ 112011 – Пр.еленергия на “Риал Стейтс“ ЕООД, актуван с акт за частна общинска собственост №4118/20.01.2015 г. с начална тръжна цена – 109 570 лева (данъчна оценка 109,561,30 лв.)

 

с. Огняново

1. Поземлен имот 110002, местност “Долна ада“ по картата за възстановена собственост на с. Огняново, състоящ се от 2,783 дка с начин на трайно ползване – затр. нива, при съседи: ПИ 110016 – Складов терен на «Пазар на производителя Паз-к» АД, ПИ 000216 – животновъдна ферма на Димитър Рангелов Дъбов и др., ПИ 000287 – животновъдна ферма на Васил Костадинов Мичев и др., ПИ 000280 – животновъдна ферма на Държавен поземлен фонд – МЗГ, ПИ 000098 – животновъдна ферма на Държавен поземлен фонд – МЗГ и др., ПИ 000080 – път ІІІ клас – на Държавата – МТ и ПИ 110015 – обществен терен на «Пазар на производителя Паз-к» АД, актуван с акт за частна общинска собственост № 3634/26.05.2014 г. с начална тръжна цена – 891 лева (данъчна оценка 73,61 лв.)