projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от движима вещ – частна общинска собственост, а именно помещение с площ 58.50 кв.м., представляващо част от павилион – сглобяема метална конструкция, монтиран в УПИ ІІ – училище в кв. 1, с. Мало Конаре.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от движима вещ – частна общинска собственост, а именно помещение с площ 58.50 кв.м., представляващо част от павилион – сглобяема метална конструкция, монтиран в УПИ ІІ – училище в кв. 1, с. Мало Конаре.

На основание чл. 8, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 34, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на част от движима вещ – частна общинска собственост, а именно помещение с площ 58.50 кв.м. /петдесет и осем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, представляващо част от павилион – сглобяема метална конструкция, монтиран в УПИ ІІ – училище в кв. 1 по плана на с. Мало Конаре, заведен по сметка на Кметство Мало Конаре на стойност 3094.88 лв., за срок от 5 /пет/ години, с предназначение – за търговия и начална месечна наемна цена 71.00 лв. /седемдесет и един лева/ без ДДС.

Търгът ще се проведе на 19.05.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, направили депозитна вноска, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 17.04.2015 г. до 18.05.2015 г. на място след заявка в Кметство Мало Конаре.

Депозитна вноска в размер на 85,20 лв. /осемдесет и пет лева и двадесет стотинки/ се внася до 16,30 часа на 18.05.2015 г. в касата на кметство Мало Конаре.

Тръжната документация се продава до 17,00 часа на 12.05.2015 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 5.00 лв. /пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 13 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 18.05.2015 г.

        

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357