projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ЕЛХИМ ИСКРА“ Ад, гр. Пазарджик, за „Инсталация за производство на акумулаторни батерии“

PostHeaderIconСъобщение относно открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ЕЛХИМ ИСКРА“ Ад, гр. Пазарджик, за „Инсталация за производство на акумулаторни батерии“

Съобщение на община Пазарджик

На основание чл. 122 а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ЕЛХИМ ИСКРА“ Ад, гр. Пазарджик, за „Инсталация за производство на акумулаторни батерии“, изпълняваща дейност, съгласно т. 2.5 „б“ от Приложение № 4 към ЗООС - Инсталации за претопяване, включително сплавяване на метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 и 2.4, и експлоатация на леярни, с топилен капацитет над 4 т за денонощие за олово и за кадмий и 20 т за денонощие за всички останали метали“.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 20.04.2015 г. до 20.05.2015 г. в:

Сградата на община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, стая 709 от 8:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:30 часа;

Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, етаж 13 от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Гергана Чешмеджиева – началник отдел “Разрешителни по КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Ирина Станева – гл. експерт, Дирекция „СТОС“, тел. 034/ 402 230.