projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

           Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

       Заповед № 46 / 07.04.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за улица с о.т.о.т. 36-42 и терен предвиден за площад в кв.9 по плана на с. Сбор

         Заповед № 47 / 08.04.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за общински имот – УПИ І-училище в кв. 92 по плана на с. Паталеница  

       Заповед № 48 / 08.04.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР   за общински имот – Спортен терен в кв. 54 по плана на с. Мало Конаре

         Заповед № 49 / 08.04.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПР за УПИ ІV-554, ІІІ-554,ІІ-554,VІ-555 и V-554 в кв. 62 по плана на с. Огняново      

         Заповед № 50 / 17.04.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ   ІІ-Производство, търговия и услуги /п.и. 55155.20.124/, местн. „Якуба”, земл. Пазарджик

         Решение № 48 от 26.03.2015 г., взето с Протокол № 4 за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 041101, местн. „Подливчето”, земл. Ивайло

         Решение № 49 от 26.03.2015 г., взето с Протокол № 4 за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за част от п.и. 000673 и част от п.и. 000700, местн. „Баира”, земл. Гелеменово

         Решение № 50 от 26.03.2015 г., взето с Протокол № 4 за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 005206, местн. „Татар екин”, земл. Драгор

         Решение № 51 от 26.03.2015 г., взето с Протокол № 4 за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 035060, местн. „Азмака”, земл. Ивайло

         Решение № 52 от 26.03.2015 г., взето с Протокол № 4 за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 158157, местн. „Каратапрак”, земл. Мало Конаре

       Решение № 61 от 26.03.2015 г., взето с Протокол № 4 за изработване на проект на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VІ-търговия и услуги, VІІ-търговия и услуги и VІІІ-търговия и услуги и кв. 70 по плана на гр. Пазарджик