projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в с. Главиница и с. Добровница.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в с. Главиница и с. Добровница.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 37/26.02.2015 год., взето с Протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик,
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
          За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в с. Главиница и с. Добровница.
Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.
Търгът ще се проведе на 02.06.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.
До участие в търга се допускат:
- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК
- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 04.05.2015 г. до 01.06.2015 г. на място, след заявка в съответното кметство.
Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 01.06.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.
Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 27.05.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.
Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 01.06.2015 г.
 
За справки: стая 603, 605, тел.(034) 402-286; 402-357
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С П И С Ъ К
на имотите - частна общинска собственост,
за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване
на 02.06.2015 г.  
Главиница  

1. Урегулиран поземлен имот ІV- общ. в кв. 50”а” по плана на с. Главиница с площ 645 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4/10.09.1999 г. с начална тръжна цена - 4 515 лева , (данъчна оценка 2 654,20 лева).
 
2. Урегулиран поземлен имот V- общ. в кв. 50”а” по плана на с. Главиница с площ 570 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5/10.09.1999 г. с начална тръжна цена - 3 990 лева , (данъчна оценка 2 345,60 лева).
 
 
Добровница  

1. Урегулиран поземлен имот V- 252 в кв. 35 по плана на с. Добровница с площ 945 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4123/06.02.2015 г. с начална тръжна цена - 6 615 лева (данъчна оценка 3 888,80 лева).
2. Урегулиран поземлен имот VІ- 252 в кв. 35 по плана на с. Добровница с площ 912 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4125/06.02.2015 г. с начална тръжна цена - 6384 лева (данъчна оценка 3753,00 лева).