projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно избор на партньор по ОПРЧР 2014-2020 BG05M90P001-2.002 „Независим живот”

PostHeaderIconСъобщение относно избор на партньор по ОПРЧР 2014-2020 BG05M90P001-2.002 „Независим живот”

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с реализиране на проектно предложение по ОПРЧР 2014-2020 BG05M90P001-2.002 „Независим живот”, Община Пазарджик обявява процедура за избор на партньор.

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

- да имат осъществен поне един проект в сферата на социалните услуги или поне една година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение

- да разполага с финансов ресурс равен или по-голям от 20% от стойността на прогнозните средства, които партньорът ще разходва по проекта (общо за приключилите две предходни години)

- да разполага със собствен персонал, назначен на трудов договор в случай, че участва в предоставянето на услуги за социално включване в общността или в домашна среда

Кандидатите могат да бъдат:

- доставчици на социални услуги

- неправителствени организации

Предложенията ще бъдат приемани до 10.06.2015 г. в Информационния център на Община Пазарджик