projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Драгор, Црънча и Сарая.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Драгор, Црънча и Сарая.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 90/28.05.2015 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 7

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Драгор, Црънча и Сарая, по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 14.07.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат:

1. За обект № 1 от Приложение № 1:

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

2. За обект № 2 и обект № 3 от Приложение № 1:

- физически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 15.06.2015 г. до 13.07.2015 г. на място, след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 оп Приложение № 1 - в размер на 78.00 лв. /седемдесет и осем лева/

- за обект № 2 оп Приложение № 1 - в размер на 66.00 лв. /шестдесет и шест лева/

- за обект № 3 оп Приложение № 1 - в размер на 54.00 лв. /петдесет и четири лева/

Депозитът се внася до 16,30 часа на 13.07.2015 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 08.07.2015 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 13.07.2015 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 

 

С П И С Ъ К

на части от имоти – публична общинска собственост, обявени за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на 14.07.2015 г.

 

 

1. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи помещения с обща площ 53.10 кв.м. /петдесет и три цяло и десет стотни квадратни метра/, а именно: лекарски кабинет от 18.40 кв.м., манипулационна от 5.70 кв.м., женска и детска консултация от 11.60 кв.м., склад от 5.10 кв.м., чакалня от 5.90 кв.м., коридор от 4.50 кв.м., и санитарен възел от 1.90 кв.м., находящи се в сградата на здравна служба, заемаща част от първи етаж на двуетажна масивна сграда, построена в парцел ІІ – читалище, сладкарница, в кв. 24 по плана на с. Драгор, актуван с Акт за публична общинска собственост № 12/13.07.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 9489/21.06.2008 г., том VІ, Акт № 284 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – лекарски кабинет, начална месечна наемна цена без ДДС – 65,00 лв. /шестдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи помещения с обща площ 43.80 кв.м. /четиридесет и три цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, а именно: две стаи с площ съответно от 13.40 кв.м. и 11.55 кв.м. за стоматологичен кабинет и чакалня от 18.85 кв.м., находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда за здравен дом, построена в парцел ХІV – здравен дом, в кв. 1 по плана на с. Црънча, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1/09.11.1998 г., с предназначение – стоматологичен кабинет за директна и художествена реставрация на разрушени зъби, начална месечна наемна цена без ДДС – 55,00 лв. /петдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи помещения с обща площ 37.00 кв.м. /тридесет и седем цяло квадратни метра/, а именно: стоматологичен кабинет от 18.00 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 30.40 кв.м. и ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 7.60 кв.м., находящи се на втория етаж в масивна двуетажна сграда, построена в парцел ХVІІІ – поща и съвет, в кв. 4 по плана на с. Сарая, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/20.02.1998 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, начална месечна наемна цена без ДДС – 45,00 лв. /четиридесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.