projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Говедаре.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Говедаре.

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 118/24.06.2010 год., взето с Протокол № 8 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

          За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Говедаре.

Списъкът на обявеният за продажба имот с началната му тръжна цена ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 16.07.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

До участие в търга се допускат

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

           - не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 12.06.2015 г. до 15.07.2015г. на място, след заявка в кметство с. Говедаре.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 15.07.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 07.07.2015 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2.

        Цената на един комплект за имот е в размер на 1% (един процент) върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 (сто и двадесет) лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

       Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 15.07.2015 г.    

За справки: стая 606, 605, 603, тел. (034) 402-242, 402-357,       402-286.       

 

 

 

Приложение № 1

 


 с. Говедаре    1. Урегулиран поземлен имот ІІІ - общ. в кв. 31 по плана на с. Говедаре, състоящ се от 600 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 746/02.11.2007 год., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти – 4 200 лева.