projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост находящи се в землищата на с. Овчеполци, с. Росен, с. Огняново, с. Априлци, с. Цар Асен, с. Пищигово, с. Хаджиево, с. Звъничево, с. Ивайло, с. Черногорово, с. Паталеница и с. Сбор.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост находящи се в землищата на с. Овчеполци, с. Росен, с. Огняново, с. Априлци, с. Цар Асен, с. Пищигово, с. Хаджиево, с. Звъничево, с. Ивайло, с. Черногорово, с. Паталеница и с. Сбор.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 136/25.06.2014 год., взето с Протокол № 8, изменено с Решение № 197/30.10.2014 год., взето с Протокол № 11, с Решение № 38/26.02.2015 год., взето с Протокол № 3, с Решение № 54/26.03.2015 год., взето с Протокол № 4 и с Решение № 94/28.05.2015 год., взето с Протокол № 7 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет № І, находящи се в землищата на с. Овчеполци, с. Росен, с. Огняново, с. Априлци, с. Цар Асен, с. Пищигово, с. Хаджиево, с. Звъничево, с. Ивайло, с. Черногорово, с. Паталеница и с. Сбор, община Пазарджик, съдържащ 193 броя имоти, с обща площ 879,122 дка., с начална тръжна цена на пакет № І в размер на 351 648.80 лева (триста петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и осемдесет стотинки).

Имотите, подробно описани в Приложение № 1, се продават само в пакет.

Обявените за продажба в пакет № І имоти – частна общинска собственост, подробно описани в Приложение №1, с началната му тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 22.07.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – “Заседателна зала”, етаж 2.

      До участие в търга се допускат:

     - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

      - търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

- не се допускат до участие в търга физически лица и търговци по смисъла на Търговския закон, посочени в чл. 3, ал. 7 и чл. 3 “в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 19.06.2015 г. до 21.07.2015 г. на място, след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска за пакет № І е в размер на 351 648.80 лева (триста петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и осемдесет стотинки). Депозитът се внася до 16.30 часа на 21.07.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 16.07.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената, съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик за пакет № І е в размер на 3 516.49 лева (три хиляди петстотин и шестнадесет лева и четиридесет и девет стотинки).

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 21.07.2015 г.

 

За справки: стая 606, 605, 603 тел.(034); 402-242; 402-357; 402-286.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1