projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Заповед № 1399/29.06.2015 г. относно допусната очевидна фактическа грешка в Заповед № 1323/18.06.2015 г.

PostHeaderIconЗаповед № 1399/29.06.2015 г. относно допусната очевидна фактическа грешка в Заповед № 1323/18.06.2015 г.

З     А   П   О   В     Е   Д

 

№ 1399

 

гр. Пазарджик, 29.06.2015 г.

 

 

В заповед № 1323/18.06.2015 г. е допусната очевидна фактическа грешка, като в т.8 от същата е записано, че съгласно чл. 53, т. 14, буква “б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, цената на тръжната документация е в размер на 175 427 лева. Чл. 53, т. 14, буква “б” от посочената Наредба гласи, че тръжните книжа за продажба на общински недвижими имоти е 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 лева, поради което на основание чл. 62, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.45, ал.1, т. 1 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и чл. 53, т. 14, буква “б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик,

 

П О П Р А В Я М:

 

Допусната очевидна фактическа грешка в Заповед № 1323/18.06.2015 г. на Кмета на Община Пазарджик, като т. 8 от същата да се чете, както следва:

“8. Утвърждавам изготвената тръжна документация, чиято цена, съгласно чл. 53, т. 14, буква “б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик за пакет № І е в размер на 1 754.27 лева (хиляда седемстотин петдесет и четири лева и двадесет и седем стотинки).

Настоящата заповед да се приложи към Тръжните условия, да се съобщи на заинтересованите лица и да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК.

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик