projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Заповед № 1554/08.07.2015 изменяща заповед № 1531/07.07.2015, като от приложение № 1 се изключва Урегулиран поземлен имот XIV-общ. в кв. 46 по плана на с. Сарая, с площ 397 кв.м.

PostHeaderIconЗаповед № 1554/08.07.2015 изменяща заповед № 1531/07.07.2015, като от приложение № 1 се изключва Урегулиран поземлен имот XIV-общ. в кв. 46 по плана на с. Сарая, с площ 397 кв.м.

З А П О В Е Д
 
№ 1554
 
гр. Пазарджик, 08.07. 2015 г.
 
 
    Със заповед № 1531/07.07.2015 г. е насрочен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, описани в приложение № 1. В същото в частта за с. Сарая е посочен Урегулиран поземлен имот XIV-общ. в кв. 46 по плана на с. Сарая, с площ 397 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №4134/13.02.2015 г. на начална тръжна цена 1 985 лева, (данъчна оценка 1 427.10 лева).
В актуализацията на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Пазарджик за 2015 г., приета с Решение № 78/30.04.2015 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 5, е допусната техническа грешка в изписването на номера на урегулирания поземлен имот.
            Поради горното се налага да бъде изменена заповед № 1531/07.07.2015 г., като бъде изключен описания имот от приложение № 1, с оглед на което и на основание чл. 99, т. 2 от АПК
 
И З М Е Н Я М :
 
          Заповед № 1531/07.07.2015 г. за насрочване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, описани в приложение № 1, като от посоченото приложение изключвам Урегулиран поземлен имот XIV-общ. в кв. 46 по плана на с. Сарая, с площ 397 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №4134/13.02.2015 г. на начална тръжна цена 1 985 лева, (данъчна оценка 1 427.10 лева).
            Препис от настоящата заповед да се постави на таблото за обявления и на Интернет страницата на Общината.
Копие от заповедта да се връчи и на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
 
 
 
ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик