projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот VІІ – търговия и услуги, с площ от 400 кв. м., находящ се в кв. 54 по плана на с. Огняново, община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот VІІ – търговия и услуги, с площ от 400 кв. м., находящ се в кв. 54 по плана на с. Огняново, община Пазарджик.

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 34/24.02.2005 год., взето с Протокол № 3 на Общински съвет – Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на урегулиран поземлен имот VІІ – търговия и услуги, с площ от 400 кв. м., находящ се в кв. 54 по плана на с. Огняново, община Пазарджик., актуван с акт за частна общинска собственост № 35/29.11.2004., с начална тръжна цена – 2 400 лева, без ДДС.

Обявата ще бъде изложена в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 01.09.2015 г. от 14.30 часа в сградата на Община Пазарджик, “Заседателна зала”, ет. 2.

Оглед на имотът може да се извърши всеки работен ден от 31.07.2015 г. до 31.08.2015 г. на място, след заявка в Кметство Огняново.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 31.08.2015 год. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 26.08.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 31.08.2015 г.

                                     

За справки: стая 606, 605, 603, тел.(034) 402-242, 402-357, 402-286