projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет, находящи се в землището на с. Сарая, община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет, находящи се в землището на с. Сарая, община Пазарджик.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение №140/30.07.2015 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба  на имоти - частна общинска собственост в пакет, находящи се в землището на с. Сарая, община Пазарджик, съдържащ 7 броя имоти, с обща площ 6,880 дка., с начална тръжна цена на пакета в размер на 3 094 лева (три хиляди  деветдесет и четири лева).

 Имотите, подробно описани в Приложение №1, се продават само в пакет.

Обявените за продажба в пакет имоти – частна общинска собственост, подробно описани в Приложение №1, с началната му тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 16.09.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – “Заседателна зала”, етаж 2.

        До участие в търга се допускат:

        - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

        - търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

- не се допускат до участие в търга физически лица и търговци по смисъла на Търговския закон, посочени в чл. 3, ал. 7 и чл. 3 “в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 14.08.2015 г. до 15.09.2015 г. на място, след заявка в кметство Сарая.

Депозитната вноска за пакета е в размер на 3 094 лева (три хиляди  деветдесет и четири лева). Депозитът се внася до 16.30 часа на 15.09.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 10.09.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената, съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик за пакета е в размер на 120 лева (сто и двадесет лева).

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 15.09.2015 г.

 

За справки: стая 606, 605, 603 тел.(034); 402-242; 402-357; 402-286.

 

 

Приложение № 1

 

 

Позиц. №

 

Описание на имота

Данъчна оценка на имота,

в лева

Пазарна цена

на имота,

в лева

Начална тръжна цена на пакета,

в лева

1.

с. Сарая (поз. 1.1.-1.7. ) – 6,88 дка.

 

 

 

1.1.

Поземлен имот000005 (нула нула нула нула нула пет), местност “Бозалъка” по картата за възстановена собственост на с. Сарая, ЕКАТТЕ 65437, с площ 2.004 дка.(два декара и четири квадратни метра),  начин на трайно ползване – др. изост. нива, категория при неполивни условия: пета, при граници и съседи: ПИ № 000004 – отводнит. канал на МЗГ-ХМС, ПИ № 048041 – пасище, мера на Община Пазарджик, ПИ № 048043 – полски път на Община Пазарджик, ПИ № 048042 – пасище, мера на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4324/05.06.2015 г., вписан в дв.вх.рег.№ 6158/17.06.2015 г., том 22, Акт № 42, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

225.85

902

 

1.2.

Поземлен имот089005 (нула осем девет нула нула пет), местност “Улицата” по картата за възстановена собственост на с. Сарая, ЕКАТТЕ 65437, с площ 1.347дка. (един декар триста четиридесет и седем квадратни метра),  начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: ПИ № 089068 - канал на Община Пазарджик В, ПИ № 000019 - населено място на с. Сарая, ПИ № 086003 - полски път на Община Пазарджик, ПИ № 000020 - гробище на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1530/27.08.2009 г., вписан в дв.вх.рег.№ 4592/09.09.2009 г., том XVI, Акт № 170, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

199.83

606

 

1.3.

Поземлен имот067050 (нула шест седем нула пет нула), местност “През ирима” по картата за възстановена собственост на с. Сарая, ЕКАТТЕ 65437, с площ 0.433 дка. (четиристотин тридесет и три квадратни метра), начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, при граници и съседи: ПИ № 067057 - нива на Спаска Василева Маринова, ПИ № 067052 - полски път на Община Пазарджик, ПИ № 000019 - населено място на с. Сарая, ПИ № 067045 - нива на Стоянка Василева Панчова, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1513/25.08.2009 г., вписан в дв.вх.рег.№ 4367/31.08.2009 г., том XV, Акт № 200, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

48.80

195

 

1.4.

Поземлен имот089071 (нула осем девет нула седем едно), местност “Улицата” по картата за възстановена собственост на с. Сарая, ЕКАТТЕ 65437, с площ 0.080дка. (осемдесет квадратни метра), начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: ПИ № 089072 - полски път на Община Пазарджик, ПИ № 089069 - канал на Община Пазарджик В, ПИ № 087027 - нива на Иван Танов Митов, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1531/27.08.2009 г., вписан в дв.вх.рег.№ 4590/09.09.2009 г., том XVI, Акт № 168, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

11.87

34

 

1.5.

Поземлен имот089033 (нула осем девет нула три три), местност “Улицата” по картата за възстановена собственост на с. Сарая, ЕКАТТЕ 65437, с площ 1.051 дка. (един декар и петдесет и един квадратни метра),  начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: ПИ № 000019 - населено място на с. Сарая, ПИ № 089068 - канал на Община Пазарджик В, ПИ № 061018 - овощна градина на Стоимен Стефанов Радев, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1532/27.08.2009 г., вписан в дв.вх.рег.№ 4591/09.09.2009 г., том XVI, Акт № 169, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

155.92

473

 

1.6.

Поземлен имот061009 (нула шест едно нула нула девет), местност “Улицата” по картата за възстановена собственост на с. Сарая, ЕКАТТЕ 65437, с площ 1.674 дка. (един декар шестстотин седемдесет и четири квадратни метра), начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: ПИ № 061008 - нива насл. на Тодор Иванов Благов, ПИ № 061005 - нива на Рад Георгиев Хайвазов, ПИ № 061010 - полски път на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1535/28.08.2009 г., вписан в дв.вх.рег.№ 4586/09.09.2009 г., том XVI, Акт № 164, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

248.34

753

 

1.7.

Поземлен имот087064 (нула осем седем нула шест четири), местност “Улицата” по картата за възстановена собственост на с. Сарая, ЕКАТТЕ 65437, с площ 0.291 дка. (двеста деветдесет и един квадратни метра), начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: ПИ № 087066 - нива на Манчо Стоянов Манчев, ПИ № 000019 - населено място на с. Сарая, ПИ № 062008 - нива на Държавен поземлен фонд – МЗГ, ПИ № 062031 - нива насл. на Иван Александров Иванчев, ПИ № 062022 - полски път на Община Пазарджик, ПИ № 087047 - нива на Ангел Иванов Панов и др., ПИ № 087063 - полски път на Община Пазарджик, при следните ограничения: санитарно - охранителна зона на водоснабдителен обект - Пояс "В", има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност, забележка: имотът е образуван от имот № 087056, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1533/28.08.2009 г., вписан в дв.вх.рег.№ 4589/09.09.2009 г., том XVI, Акт № 167, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

43.17

131

 

 

 Общо пакет – 6,88 дка

 

 

3 094лева

пакета