projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Мало Конаре, с. Пищигово и с. Юнаците.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Мало Конаре, с. Пищигово и с. Юнаците.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение №144/30.07.2015 год., взето с Протокол №9 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

          За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Мало Конаре, с. Пищигово и с. Юнаците.

          Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

          Търгът ще се проведе на 17.09.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик - зала „Архитектурен съвет”, етаж 2.

          До участие в търга се допускат:

          - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК:

          - търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

          Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 13.08.2015 г. до 16.09.2015 г. на място, след заявка в общинска администрация и съответното кметство.

          Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 16.09.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

          Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 11.09.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

          Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 16.09.2015 г.

За справки: стая 603, 605, тел.(034) 402-286; 402-357

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 
 
С П И С Ъ К

на имотите - частна общинска собственост,

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване

на 17.09.2015 г.

 

 

 

гр. Пазарджик

 

1. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1786 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа”, площ 285 кв. м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за търговски обект, комплекс, при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.674, 55155.502.1794, 55155.502.9569, 55155.502.1788, 55155.502.9518, актуван с акт за частна общинска собственост №3001/05.12.2012 г., на начална тръжна цена 22 800 лева без ДДС (данъчна оценка 4 503 лева);

 

2. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1858 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. „Веслец”, площ 234 кв. м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за търговски обект, комплекс, при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.9514, 55155.502.1857, 55155.502.1779, актуван с акт за частна общинска собственост №4353/30.06.2015г., на начална тръжна цена        23 400 лева без ДДС (данъчна оценка 3 290.50 лева);с. Мало Конаре


1. Урегулиран поземлен имот I-общ. в кв.198 по плана на с. Мало Конаре, с площ 535 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №2107/09.07.2010 г., на начална тръжна цена 3 210 лева без ДДС (данъчна оценка 2 404 лева).

 

2. Урегулиран поземлен имот XVI-общ. в кв.198 по плана на с. Мало Конаре, с площ 545 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №2122/12.07.2010 г., на начална тръжна цена 3 270 лева без ДДС (данъчна оценка 2 449 лева).


с. Пищигово

 

1. Поземлен имот 000444 в местността “Коруджа“ в землището на с. Пищигово, с площ 0.360 дка, с начин на трайно ползване – производствен терен. За имота е отреден УПИ XXX – производство и услуги по парцеларния план на стопанския двор на с. Пищигово, актуван с акт за частна общинска собственост №4369/10.07.2015г., на начална тръжна цена 1 080 лева без ДДС (данъчна оценка 551.20 лв.).

 


с. Юнаците


1. Урегулиран поземлен имот XVII–общ. в кв.52 по плана на с. Юнаците,с площ 693 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №490/11.12.2006 г. на начална тръжна цена 3 465 лева без ДДС (данъчна оценка 2 589.50 лева).