projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, a именно: Урегулиран поземлен имот ІІІ - общ. в кв. 31 по плана на с. Говедаре, състоящ се от 600 кв.м.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, a именно: Урегулиран поземлен имот ІІІ - общ. в кв. 31 по плана на с. Говедаре, състоящ се от 600 кв.м.

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 118/24.06.2010 год., взето с Протокол № 8 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, a именно: Урегулиран поземлен имот ІІІ - общ. в кв. 31 по плана на с. Говедаре, състоящ се от 600 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 746/02.11.2007 год., с начална тръжна цена– 4 200 лева, без ДДС

Търгът ще се проведе на 17.09.2015 г. от 14.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

До участие в търга се допускат

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 15.08.2015 г. до 16.09.2015г. на място, след заявка в кметство с. Говедаре.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 16.09.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 11.09.2015 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2.

       Цената на един комплект за имот е в размер на 1% (един процент) върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 (сто и двадесет) лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

       Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 16.09.2015 г.    

За справки: стая 606, 605, 603, тел. (034) 402-242, 402-357, 402-286.