projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет, съдържащ 19 броя поземлени имоти, находящи се в гр. Пазарджик, с. Гелеменово, с. Драгор, с. Добровница, с. Ивайло, с. Мокрище и с. Синитово, община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет, съдържащ 19 броя поземлени имоти, находящи се в гр. Пазарджик, с. Гелеменово, с. Драгор, с. Добровница, с. Ивайло, с. Мокрище и с. Синитово, община Пазарджик.

О Б Щ И Н А П А З А Р Д Ж И К

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 141/30.07.2015 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет, съдържащ 19 броя поземлени имоти, находящи се в гр. Пазарджик, с. Гелеменово, с. Драгор, с. Добровница, с. Ивайло, с. Мокрище и с. Синитово, община Пазарджик, с обща площ 63.306 дка., с начална тръжна цена на пакета в размер на 49 545 лева (четиридесет и девет хиляди петстотин четиридесет и пет лева).

Имотите, подробно описани в Приложение № 1, се продават само в пакет.

Обявените за продажба в пакет имоти – частна общинска собственост, подробно описани в Приложение №1, с началната му тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 18.09.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – зала “Архитектурен съвет”, етаж 2.

      До участие в търга се допускат:

      - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

      - търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

- не се допускат до участие в търга физически лица и търговци по смисъла на Търговския закон, посочени в чл. 3, ал. 7 и чл. 3 “в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 17.08.2015 г. до 17.09.2015 г. на място, след заявка в Общинска администрация – Пазарджик или в съответното кметство.

Депозитната вноска за пакета е в размер на 49 545 лева (четиридесет и девет хиляди петстотин четиридесет и пет лева).

Депозитът се внася до 16.30 часа на 17.09.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 14.09.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената, съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик за пакета е в размер на 495.45 лева (четиристотин деветдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки).

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 17.09.2015 г.

 

За справки: стая 606, 605, 603 тел.(034); 402-242; 402-357; 402-286.

 

 

Приложение № 1

 

 

Позиц. №

 

Описание на имота

Данъчна оценка на имота,

в лева

Пазарна цена

на имота,

в лева

Начална тръжна цена на пакета,

в лева

1.

гр. Пазарджик (поз. 1.1. ) – 1.844дка - 738лв.

с. Гелеменово (поз.2.1.-2.2.) - 4.463дка   - 5 900лв.

с. Драгор (поз.3.1.-3.6.) - 8.814дка -3 526лв.

с. Добровница(поз.4.1.-4.2.) – 4.246дка – 1 698лв.

с. Ивайло (поз.5.1.) – -0.951дка - 380лв.

с. Мокрище (поз. 6.1 – 6.4.) - 16.265дка - 6 505лв.

с. Синитово (поз.7.1. - 7.3.) - 26.723дка - 30 798лв.

 

 

 

1.1.

Поземлен имот с идентификатор 55155.53.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, местност “Якуба”, с площ 1.844 дка., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, при граници и съседи: ПИ с идентификатори №№ 55155.502.587, 55155.502.588, 55155.502.9505, 55155.502.589, 55155.502.591, 55155.502.590, 55155.53.11, 55155.20.81, 55155.53.2, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1439/25.06.2009г., вписан в дв.вх.рег.№ 3361/30.06.2009г., том XII, Акт № 77, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

368.71

738

 

 

1.844 дка

 

738лв.

 

2.1.

Поземлен имот000265, местност “Милкени ниви” по картата за възстановена собственост на с. Гелеменово, ЕКТТЕ 14619, с площ 1.330дка., начин на трайно ползване – др. тер. нестоп., при граници и съседи: ПИ № 000001 – населено място на с. Гелеменово, ПИ № 000158 – дере на Община Пазарджик, ПИ № 101027 – складов терен на „Люкрис Билдинг“ЕООД, ПИ № 000024 – дере на Община Пазарджик актуван с Акт за частна общинска собственост № 4346/17.06.2015г., вписан в дв.вх.рег.№ 6273/19.06.2015г., том 22, Акт № 124, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

1755.60

1 760

 

2.2.

Поземлен имот000226, местност “Залива” по картата за възстановена собственост на с. Гелеменово, ЕКТТЕ 14619, с площ 3.133дка., начин на трайно ползване – др. тер. нестоп., при граници и съседи: ПИ № 000001 – населено място на с. Гелеменово, ПИ № 000633 – полски път на Община Пазарджик, ПИ № 000021 – полски път на Община Пазарджик, ПИ № 000234 – полски път на Община Пазарджик, ПИ № 000463 – НМ извън регулация на ДПФ-МЗГ, актуван с Акт за частна общинска собственост № 213/08.02.2006г., вписан в дв.вх.рег.№ 717/11.02.2006г., том I, Акт № 299, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

4135.60

4 140

 

 

4.463дка

 

5 900лв.

 

3.1.

Поземлен имот004137, местност “Серкьовица” по картата за възстановена собственост на с. Драгор, ЕКТТЕ 23457, с площ 2.659 дка., начин на трайно ползване – изоставена нива, категория при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: ПИ № 004097 – нива на Георги Веселинов Панчов, ПИ № 004129 – полски път на Община Пазарджик, ПИ № 004091 – изоставена нива на Николай Методиев Метанов, ПИ № 004095 – изоставена нива на насл. на Петър Ангелов Чавдаров, ПИ № 004134 – полски път на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2044/07.06.2010г., вписан в дв.вх.рег.№ 2692/09.06.2010г., том IX, Акт № 175, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения: санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс «В». Има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност.

394.46

1 064

 

3.2.

Поземлен имот000086, местност “Азмъка” по картата за възстановена собственост на с. Драгор, ЕКТТЕ 23457, с площ 1.045 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: ПИ № 000084 – местен път на Община Пазарджик П.М., ПИ № 002070 – нива на насл. на Асен Величков Иванов, ПИ № 002078 – напоител. канал на Община Пазарджик – В, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2040/07.06.2010г., вписан в дв.вх.рег.№ 2696/09.06.2010г., том IX, Акт № 179, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kv. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс «В». Има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност.

155.03

418

 

3.3.

Поземлен имот002090, местност “Азмъка” по картата за възстановена собственост на с. Драгор, ЕКТТЕ 23457, с площ 2.888 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: ПИ № 002091 – нива на Никола Благов Петров, ПИ № 002093 – нива на насл. на Темелко Ангелов Шутаров, ПИ № 002089 – нива на насл. на Темелко Ангелов Шутаров, ПИ № 002087 – нива на насл. на Мария Ненова Петракиева и др., ПИ № 002088 – нива на насл. на Спас Благов Георгиев, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2042/07.06.2010г. вписан в дв.вх.рег.№ 2694/09.06.2010г., том IX, Акт № 177, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kv. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс «В». Има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност.

428.43

1155

 

3.4.

Поземлен имот002092, местност “Азмъка” по картата за възстановена собственост на с. Драгор, ЕКТТЕ 23457, с площ 0.913 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: ПИ № 002093 – нива на насл. на Темелко Ангелов Шутаров, ПИ № 000224 – индивид. застр. на ДПФ-МЗГ, ПИ № 002035 – нива на Василка Георгиева Михова и др., ПИ № 002080 – полски път. на Община Пазарджик, ПИ № 002089 – нива на насл. на Темелко Ангелов Шутаров, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2043/07.06.2010г., вписан в дв.вх.рег.№ 2693/09.06.2010г., том IX, Акт № 176, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения: Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс «В». Има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност.

135.44

365

 

3.5.

Поземлен имот005495, местност “Татарекин” по картата за възстановена собственост на с. Драгор, ЕКТТЕ 23457, с площ 0.632 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: трета, при граници и съседи: ПИ № 005486 – водостоп. съор. на Община Пазарджик - В, ПИ № 005199 – нива на Кръстьо Цветанов Кеманов, ПИ № 005461 – напоител. канал на Община Пазарджик -В, ПИ № 000098 – из. нива-жп. кан. на Община Пазарджик, ПИ № 005463 – напоител. канал на Община Пазарджик – В, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4348/18.06.2015г., вписан в дв.вх.рег.№ 6350/22.06.2015г., том 22, Акт № 176, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kv. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс «В». Има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност.

106.84

253

 

3.6.

Поземлен имот000073, местност “Азмъка” по картата за възстановена собственост на с. Драгор, ЕКТТЕ 23457, с площ 0.677 дка., начин на трайно ползване – из. нива-малом., категория при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: ПИ № 000064 – населено място на с. Драгор, ПИ № 002078 – напоител. канал на Община Пазарджик-В, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4347/18.06.2015г., вписан в дв.вх.рег.№ 6352/22.06.2015г., том 22, Акт № 178, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения: Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс «В». Има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност.

7.01

271

 

 

8.814дка

 

3 526лв.

 

4.1.

Поземлен имот021065, местност “Кюпа” по картата за възстановена собственост на с. Добровница, ЕКТТЕ 21556, с площ 1.588 дка., начин на трайно ползване – оризище, категория при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: ПИ № 000244 – полски път на Община Пазарджик, ПИ № 000280 – из. нива-жп. кан. на Община Пазарджик, ПИ № 021066 – оризище на насл. на Георги Иванов Коцев, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2048/08.06.2010г., вписан в дв.вх.рег.№ 3123/28.06.2010г., том XI, Акт № 56, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения: Нефтопровод от 500 до 1000mm. Охранителна зона на 150mm от двете му страни. Оризовите полета да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

235.58

635

 

4.2.

Поземлен имот041041, местност “Синана” по картата за възстановена собственост на с. Добровница, ЕКТТЕ 21556, с площ 2.658 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, при граници и съседи: ПИ № 000190 – нива на насл. на Цветан Пиров Ангелов, ПИ № 000171 – сметище на Община Пазарджик, ПИ № 000201 – полски път на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2047/08.06.2010г., вписан в дв.вх.рег.№ 3025/24.06.2010г., том X, Акт № 184, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

299.56

1 063

 

 

4.246дка

 

1698лв.

 

5.1.

Поземлен имот041139, местност “Подливчето” по картата за възстановена собственост на с. Ивайло, ЕКТТЕ 32010, с площ 0.951 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, при граници и съседи: ПИ № 041144 – нива на Тошка Славова Димитрова, ПИ № 041138 – нива на Екатерина Иванова Машева, ПИ № 041126 – нива на „Ахат Агро“ ЕООД, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2190/23.08.2010г., вписан в дв.вх.рег.№ 4427/02.09.2010г., том XV, Акт № 193, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик. Имотът е образуван от имот № 041003. Върху имота има следните ограничения: Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс «В». Има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност.

107.18

380

 

 

0.951дка

 

380лв.

 

6.1.

Поземлен имот022002, местност “До р. Марица” по картата за възстановена собственост на с. Мокрище, ЕКТТЕ 48876, с площ 3.127 дка., начин на трайно ползване – храсти, категория при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: ПИ № 000184 – полски път на Община Пазарджик, ПИ № 022001 – нива на Емил Ангелов Бубев, ПИ № 000003 – вътрешна река на Държавата-МОСВ, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4345/17.06.2015г., вписан в дв.вх.рег.№ 6272/19.06.2015г., том 22, Акт № 123, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

841.48

1 250

 

6.2.

Поземлен имот018006, местност “До р. Марица” по картата за възстановена собственост на с. Мокрище, ЕКТТЕ 48876, с площ 3.692дка., начин на трайно ползване – храсти, категория при неполивни условия: четвърта, , при граници и съседи: ПИ № 018009 – нива на „Алика“ ЕООД, ПИ № 000004 – вътрешна река на Държавата-МОСВ, ПИ № 000185 – полски път на Община Пазарджик, ПИ № 018004 – пасище, мера на Община Пазарджик, ПИ № 000185 – полски път на Община Пазарджик,

ПИ № 018007 – нива на Христина Иванова Миткова, ПИ № 018008 – нива на „Алика“ ЕООД, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4344/17.06.2015г., вписан в дв.вх.рег.№ 7035/08.07.2015г., том 25, Акт № 35, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

993.52

1 477

 

6.3.

Поземлен имот018005, местност “До р. Марица” по картата за възстановена собственост на с. Мокрище, ЕКТТЕ 48876, с площ 5.281дка., начин на трайно ползване – храсти, категория при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: ПИ № 018009 – нива на „Алика“ ЕООД, ПИ № 000147 – полски път на Община Пазарджик, ПИ № 086001– гор. стоп. тер. на МЗГ-ДЛ/ДДС, ПИ № 000169 – полски път на Община Пазарджик, ПИ № 000185 – полски път на Община Пазарджик, ПИ № 018007 – нива на Христина Иванова Миткова, ПИ № 018011 – нива на Петър Петров Кибритов, ПИ № 018010 – нива на Евгени Петров Кибритов, ПИ № 018011 – нива на Петър Петров Кибритов, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4343/16.06.2015г., вписан в дв.вх.рег.№ 6504/24.06.2015г., том 23, Акт № 99, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

1 421.12

2 112

 

6.4.

Поземлен имот002023, местност “Черни могили” по картата за възстановена собственост на с. Мокрище, ЕКТТЕ 48876, с площ 4.165дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: ПИ № 002022 – нива на насл. на Стоичко Иванов Йотов, ПИ № 002013 – нива на насл. на Петко Иванов Пенов, ПИ № 002012 – нива на насл. на Димитър Стефанов Церовски, ПИ № 002003 – нива на насл. на Петър Димитров Генов, ПИ № 000123 – полски път на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2210/21.10.2010г., вписан в дв.вх.рег.№ 5593/01.11.2010г., том XX, Акт № 15, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик. Имотът е образуван от имот № 002002. Върху имота има следните ограничения: Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс «В». Има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност.

617.88

1 666

 

 

16.265дка

 

6 505лв.

 

7.1.

Поземлен имот011068, местност “Биберица” по картата за възстановена собственост на с. Синитово, ЕКТТЕ 66559, с площ 1.992дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: ПИ № 011115 – др. селскост. т. на Община Пазарджик, ПИ № 011111 – полски път на Община Пазарджик, ПИ № 011110 – полски път на Община Пазарджик, ПИ № 011067 – нива на Иван Неделчев Кръстев, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4341/16.06.2015г., вписан в дв.вх.рег.№ 6505/24.06.2015г., том 23, Акт № 100, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения: Археологически   обект с режим Б. Забраняват се изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на култури с дълбока коренова система, заблатяване и др., които могат да унищожат или засегнат археологичната субстанция на обекта. Допуска се обработка на почвата (оран) на дълбочина до 0,25m.

295.51

797

 

7.2.

Поземлен имот013003, местност “Високия бряг” по картата за възстановена собственост на с. Синитово, ЕКТТЕ 66559, с площ 11.503дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: ПИ № 013001 – полски път на Община Пазарджик, ПИ № 013002 – пасище, мера на Община Пазарджик, ПИ № 000067 – вътрешна река на Държавата-МОСВ, ПИ № 013004 – пасище, мера на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4251/24.04.2015г., вписан в дв.вх.рег.№ 4738/13.05.2015г., том 17, Акт № 98, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

1706.47

4 601

 

7.3.

Поземлен имот006176, местност “Ламбурките” по картата за възстановена собственост на с. Синитово, ЕКТТЕ 66559, с площ 13.228дка., начин на трайно ползване – др. селскост.т., категория при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: ПИ № 006175 – водопровод на „Тракия Папир“ АД, ПИ № 006173 – др. животн. ферма на ДПФ-МЗГ, ПИ № 006114 – нива на Лилия Георгиева Иванова, ПИ № 006158 – полски път на Община Пазарджик, ПИ № 006171 – др. селскост. тер. на   ДПФ-МЗГ, ПИ № 006158 – полски път на Община Пазарджик, ПИ № 006161 – полски път на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4336/15.06.2015г., вписан в дв.вх.рег.№ 6152/17.06.2015г., том 22, Акт № 36, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик. Имотът е образуван от имот № 006172.

25397.80

25 400

 

 

26.723дка

 

30 798лв.

 

 

Общо пакет – 63.306 дка

 

 

49 545лв.

пакета