projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване заотдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда, построена през 1983 г. в терен, предвиден за озеленяване в кв. 152 по плана на с. Мало Конаре

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване заотдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда, построена през 1983 г. в терен, предвиден за озеленяване в кв. 152 по плана на с. Мало Конаре

 

     На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост,

чл. 19, чл. 64 и чл. 72  от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на

ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с

имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на

общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

     За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна

масивна сграда, построена през 1983 г. в терен, предвиден за озеленяване в кв. 152 по

плана на с. Мало Конаре, със застроена площ 85 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра/ и

масивна пристройка със застроена площ 8.74 кв. м. /осем цяло и седемдесет и четири

стотни квадратни метра/, обща площ 93,74 кв.м. /деветдесет и три цяло и

седемдесет и четири квадратни метра/, при граници: изток – съществуващ

трафопост „Автоспирка”, запад, север и юг – терен, предвиден за озеленяване, актуван с

Акт за частна общинска собственост №29/10.10.2002г., вписан в дв.вх.рег.№3685/23.10.2002г.,

том VІ, акт № 141 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията

гр. Пазарджик, с предназначение -  за търговия, с начална месечна наемна цена

без ДДС: 225.00 лв. /двеста двадесет и пет лева/ и

срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години.

 

     Търгът ще се проведе на 16.10.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска

администрация – ”Заседателна зала” – етаж 2.

     До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които са

закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по

несъстоятелност, не са в производство по ликвидация, нямат публични задължения към

държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, както и задължения към

Кметство Мало Конаре, община Пазарджик.

                                                          

        Оглед на обекта може да се извършва  всеки работен ден в рамките на работното време

от 14.09.2015 г. до 15.10.2015 г. на място след заявка в Кметство Мало Конаре.

                                                                                                                                                     

      Депозитната вноска в размер на 270,00 лв. /двеста и седемдесет лева/ се внася

до 16,30 часа на 15.10.2015 г. в касата на Кметство Мало Конаре.

      Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 09.10.2015 год. на гише

“Ксерокс услуги”,находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”,

бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с

ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните

такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

       Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и

ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на

гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 15.10.2015 г.

        

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357