projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР“ В ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДИРЕКЦИЯ “БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconСПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР“ В ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДИРЕКЦИЯ “БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

С П И С Ъ К
 
НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР“ В ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДИРЕКЦИЯ “БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 
 
След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността “Старши инспектор– 2 бр. в отдел “Местни данъци и такси”, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик,
 
Допуснати до явяване на тест са следните кандидати:
 
  1. Марина Стефанова Манавска;
  2. Мария Йорданова Стойчева;
  3. Галина Христова Петрова;
 
Тестът ще се проведе на 16.09.2015 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 в Стъклена зала. Кандидатите следва да се явят в 9:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.
След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура за интервю на 16.09.2015 г. от 14.00 часа в сградата на Община Пазарджик.
 
 
Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
     Няма такива.
 
 
 
Председател на конкурсната комисия:
Георги Гайдаров – Директор дирекция “Бюджет и общинска собственост”