projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на селата Мало Конаре, Априлци и Гелеменово, община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на селата Мало Конаре, Априлци и Гелеменово, община Пазарджик.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства, Решение № 150/30.07.2015 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на селата Мало Конаре, Априлци и Гелеменово, община Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 23.10.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Община Пазарджик, „Пленарна зала”, ет. 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

- не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.    

Оглед на имотите може да се извърши от 23.09.2015 г. до 22.10.2015 г. на място, след заявка в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 22.10.2015 г. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 19.10.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 22.10.2015 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242      

Приложение № 1

 

 

Описание на имота

Данъчна оценка на имота,

в лева

Начална тръжна цена на имота,

в лева

1.1.

Поземлен имот № 102205, находящ се в местността „Коруджа” по картата за възстановена собственост на с.Мало Конаре, ЕКАТТЕ 46749, община Пазарджик, с площ от 2.647 дка (два дка шестстотин четиридесет и седем кв.м.), начин на трайно ползване –из.нива,жп кантон - категория на земята при неполивни условия – шеста, при граници и съседи: ПИ № 000086 -   Напоителен канал на Община Пазарджик-В,ПИ № 102184 - Полски път   на Община Пазарджик, ПИ № 000089 -   Напоителен канал на Община Пазарджик-В,ПИ № 000091 - Напоителен канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 102179 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 000084 - Напоителен канал на   Община Пазарджик-В,ПИ № 000083 -   Път ІV кл. на Община Пазарджик-П.М, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3439/25.03.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 2616/02.04.2014 г., том10, Акт № 21 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

246,57

    

1 324 лв    

1.2.

Поземлен имот №103013,   местност "Потока" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре с ЕКТТЕ 46749. Площ   на имота - 2.032 дка. (два декара тридесет и два кв.м.).Начин на трайно ползване - Полска култура. Категория на земята при неполивни условия: трета, при граници и съседи: ПИ № 000138 - Др. сел. ст.тер. на Костадин Георгиев Иванов, ПИ № 103078 - Полска култура на "АГРО ММ" ООД, ПИ № 000208 - Полски път   на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3440/26.03.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 2614/02.04.2014г., том 10, Акт №19 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

343,51

1016 лв.

1.3.

Поземлен имот №107116, местност   "Русенски кладенец" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре с ЕКТТЕ 46749. Площ на имота -5.365 дка. (пет декара триста шестдесет и пет кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.нива-жп. кан.Категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: ПИ № 000545 - Напоителен канал на МЗГ – ХМС, ПИ № 107104 - Пасище с храсти на ОУ "Кирил и Методий", ПИ № 002515 - Напоителен канал на Община Пазарджик-В,ПИ № 106001- Пасище с храсти на ОУ "Кирил и Методий", актуван с Акт за частна общинска собственост № 3431/25.03.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 2615/02.04.2014 г., том 10, Акт № 20 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения: 98 Да се използува съгласно Закона за горите и Правилника за прилагането му.

         795,90

2 683 лв.

1.4.

Поземлен имот №112072, местност   "Белия камък" по картата   за възстановена собственост на с. Мало Конаре , ЕКТТЕ 46749. Площ на имота -2.506 дка. (два декара петстотин и шест кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.нива-жп. кан. Категория на земята при неполивни условия: Трета., при граници и съседи: ПИ № 000208 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 000284 - Друг вид канал на Община Пазарджик-В,ПИ № 000222 - Напоителен канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 112001 - Полска култура насл. на Никола Минчев Янаковактуван с Акт за частна общинска собственост № 3429/25.03.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 2625/02.04.2014 г., том 10, Акт № 29 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

423,64

1 253 лв.

1.5.

Поземлен имот №112074, местност   "Белия камък" по картата   за възстановена собственост на с. Мало Конаре, ЕКТТЕ 46749. Площ на имота -2.996 дка. (два декара деветстотин деветдесет и шест кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.нива-жп. кан., Категория на земята при неполивни условия: Трета, при граници и съседи: ПИ № 001008 - Канал на Община Пазарджик, ПИ № 001294- Дере, овраг, яма на Община Пазарджик, ПИ № 002238 - Автомагистрала на Държавата-МТ, ПИ № 119072 - Из.нива-жп. кан. на Община Пазарджик, ПИ № 000862 - Напоителен канал на Община Пазарджик-В, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3430/25.03.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 2623/02.04.2014 г., том 10, Акт № 27 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

506,47

1500 лв.

1.6.

Поземлен имот №114043, местност   "Юрията" по картата   за възстановена собственост на с. Мало Конаре, ЕКТТЕ 46749.Площ на имота -    3.665   дка. (три декара шестстотин шестдесет и пет кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.нива-жп. кан.Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи: ПИ № 001236 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 002238 - Автомагистрала на Държавата-МТ, ПИ № 001238 - Път ІV кл. на Община Пазарджик - П.М,ПИ № 001079 - Напоителен канал на Община Пазарджик-В, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3427/24.03.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 2627/02.04.2014г., том 10, Акт № 31 в Агенцията по вписванията . Върху имота има следните ограничения:11 Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

543,70

1 833 лв.

1.7.

Поземлен имот №114044, местност   "Юрията" по картата   за възстановена собственост на с. Мало Конаре,  ЕКТТЕ 46749. Площ на имота - 6.415 дка. (шест декара четиристотин и петнадесет кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.нива-жп. кан.Категория на земята при неполивни условия: Четвърта при граници и съседи: ПИ № 001083 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 001119 - Стопански двор на Василка Иванова Тодорова, ПИ № 001171 - Местен път на Община Пазарджик - П.М, ПИ № 001077 - Стопански двор на Румен Иванов Дъбов, ПИ № 001073 - Стопански двор на Иван Атанасов Атанасов и др., ПИ № 001082 - Напоителен канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 001081 - Друг вид канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 001354 - Населено място на с. Мало Конаре, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3428/24.03.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 2626/02.04.2014 г., том 10, Акт № 30 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

   951,67

3 208 лв.        

1.8.

Поземлен имот №119073,   местност "Читарлъка" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре   ЕКТТЕ 46749. Площ   на имота - 10.643 дка. (десет декара шестстотин четиридесет и три кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.- нива - ж. п. кан.Категория на земята при неполивни условия: Трета, при граници и съседи: ПИ № 000861 - Друг вид канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 119068 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 001322 - Напоител. канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 000940 - Отводнит. канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 001350 - Полски път на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3449/27.03.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 2608/02.04.2014 г., том 10, Акт № 13 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

     1 799,20

5 322 лв.

1.9.

Поземлен имот №119074,   местност "Читарлъка" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре   ЕКТТЕ 46749. Площ   на имота - 4. 717 дка. (четири декара седемстотин и седемнадесет кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.- нива - ж. п. кан.,Категория на земята при неполивни условия: Трета, при граници и съседи: ПИ № 001323 - Полски път   на Община Пазарджик, ПИ № 119068 -   Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 119015 - Оризище насл. на Иван Георгиев Дъбов, ПИ № 000878 -   Отводнит. канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 000879 - Напоител. канал на Община Пазарджик-В,ПИ № 119038 - Оризище насл. на Благо Петков Лишев, ПИ № 119069 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 119039 - Оризище на Милко Методиев Младенов, ПИ № 119040 - Оризище на "Шампион АГРО" ООД, ПИ № 000885 - Друг вид канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 000894 - Напоител. канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 119056 -   Оризище на Милен Петров Димитров, ПИ № 119055 - Оризище на "ЗАРА ФИЛМ" ЕООД, ПИ № 119070 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 119094 - Оризище на Людмила Иванова Дъбова, ПИ № 119095 - Оризище на Петър Миланов Янакиев, ПИ № 000892 - Отводнит. канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 000893 -   Напоител. канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 119065 - Оризище насл. на Марин Георгиев Витеков и др., ПИ № 119071 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 119066 - Оризище   на Илия Иванов Стоенчев, ПИ № 000940 -   Отводнит. канал на Община Пазарджик-В, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3448/27.03.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 2824/08.04.2014 г., том 10, Акт № 187 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

         797,41

    

2 360 лв.    

1.10.

Поземлен имот №121048,   местност "Налбантски кладенец" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре   ЕКТТЕ 46749.   Площ на имота - 3. 570 дка. (три декара петстотин и седемдесет кв.м.). Начин на трайно ползване - Из.- нива - ж. п. кан. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта при граници и съседи:, ПИ № 001012 -   Напоител. канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 000899 - Отводнит. канал на МЗХ – ХМС, ПИ № 119071 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 002238 - Автомагистрала на Държавата –МТ, ПИ № 122080 - Из.- нива - ж. п. кан. на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3447/27.03.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 2600/02.04.2014 г., том 10, Акт № 5 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

         529,61

1 875 лв.      

1.11.

Поземлен имот №122080,   местност "Цървуланска могила" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре   ЕКТТЕ 46749. Площ на имота  - 8. 331 дка. (осем декара триста тридесет и един кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.нива - ж. п. кан.Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи: ПИ № 122073 - Канал на Община Пазарджик-В,ПИ № 121048 - Из.- нива - ж.п. кан. на Община Пазарджик, ПИ № 002238 -   Автомагистрала на Държавата-МТ, ПИ № 001373 - Отводнителен канал на МЗГ - ХМС актуван с Акт за частна общинска собственост № 3445/26.03.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 2605/02.04.2014 г., том 10, Акт № 10 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения:12 Електропровод 110 kV. На 20 m от двете страни до крайните проводници или на 24 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

   1235,90

4 166 лв.

1.12.

Поземлен имот №136048,   местност "Бунар алчак" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре   ЕКТТЕ 46749 .Площ   на имота - 4. 238 дка. (четири декара двеста тридесет и осем кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.- нива - ж. п. кан.Категория на земята при неполивни условия: Четвърта , при граници и съседи:   ПИ № 001479 - Отводнит. канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 001022 - Гранична река на Държавата –МОСВ, ПИ № 136047 - Пасище с храсти на Община Пазарджик, ПИ № 002571 -   Напоител. канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 136038 - Полски път   на Община Пазарджик, ПИ № 001475 -   Напоител. канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 001220 - Отводнит. канал на Община Пазарджик-В, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3446/27.03.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 2601/02.04.2014 г., том 10, Акт №6 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

628,71

2 119 лв.

 

1.13.

Поземлен имот №146080,   местност "Широкия път" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре ЕКТТЕ 46749. Площ на  имота - 5. 372 дка. (пет декара триста седемдесет и два кв.м.). Начин на трайно ползване - Из.нива-жп. кан.Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи: ПИ № 146069 - Полска култура на Николай Панчев Карагьозов, ПИ № 146068 - Полска култура на Никола Благов Исов, ПИ № 146075 -   Канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 146072 - Полски път   на Община Пазарджик, ПИ № 146067 -   Полска култура на "РИФ 2003" ЕООД, ПИ № 146066 - Полска култура на Трепка Запринова Джонгова, ПИ № 146065 - Полска култура на Петър Димитров Дъбов, ПИ № 146064 -   Полска култура насл. на Лилия Тодорова Шопова, ПИ № 146081 - Из. нива-ж.п.кан. на Община Пазарджик, ПИ № 001717 - Др. пътна терит. на Община Пазарджик, ПИ № 001526 - Напоителен канал на   Напоителни системи ЕАД, ПИ № 146074 -   Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 146071 - Овощна градина на Веселин Димитров Стойчев, ПИ № 146070 -   Овощна градина на Веселин Димитров Стойчев, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3441/26.03.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 2603/02.04.2014 г., том 10, Акт № 8 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

           796,94

2 686 лв.      

1.14.

Поземлен имот №147113,   местност "Дългъне" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре ЕКТТЕ 46749. Площ на имота -10.376 дка. (десет декара триста седемдесет и шест кв.м.). Начин на трайно ползване - Из.нива-жп. кан. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи: ПИ № 001772 - Отводнителен канал на   Община Пазарджик-В, ПИ № 001526 - Напоителен канал на Напоителни системи ЕАД, ПИ № 001718 - Път ІV клас на Община Пазарджик-П.М, ПИ № 001774 -   Др. пътна терит. на Община Пазарджик, Землищна граница, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3436/25.03.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 2619/02.04.2014 г., том 10, Акт № 24 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

           1539,28

5 188 лв.

1.15.

Поземлен имот №147114,   местност "Дългъне" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре   ЕКТТЕ 46749. Площ   на имота -7.595 дка. (седем декара петстотин деветдесет и пет кв.м.). Начин на трайно ползване - Из.нива-жп. кан. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта при граници и съседи: ПИ № 001653 - Напоителен канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 001657 - Напоителен канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 001526 - Напоителен канал на Напоителни системи ЕАД, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3437/25.03.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 2620/02.04.2014 г., том 10, Акт № 25 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик

1 126,72

3 800 лв.

1.16.

Поземлен имот №147115,   местност "Дългъне" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре   ЕКТТЕ 46749. Площ   на имота -3.793 дка. (три декара седемстотин деветдесет и три кв.м.). Начин на трайно ползване - Из.нива-жп. кан. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи: ПИ № 001526 - Напоителен канал на Напоителни системи ЕАД, ПИ № 001772 - Отводнителен канал   на Община Пазарджик-В, ПИ № 001651 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 001653 - Напоителен канал на   Община Пазарджик-В, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3438/25.03.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 2621/02.04.2014 г., том 10, Акт № 26 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

562,69

1 897 лв.

1.17.

Поземлен имот №154104,   местност "Селимица" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре ЕКТТЕ 46749 . Площ на имота -15.424 дка. (петнадесет декара четиристотин двадесет и четири кв.м.). Начин на трайно ползване - Из.нива-жп. кан. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи: ПИ № 001708 - Напоителен канал на Напоителни системи ЕАД, ПИ № 154105 - Пасище, мера на Община Пазарджик, ПИ № 154094 - Полски път на   Община Пазарджик, ПИ № 001938 -   Полски път на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3434/25.03.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 2612/02.04.2014 г., том 10, Акт № 17 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик

2 288,15

7 712 лв.

1.18.

Поземлен имот №154106,   местност "Селимица" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре,   ЕКТТЕ 46749 . Площ на имота - 41.927 дка. (четиридесет и един   декара деветстотин двадесет и седем кв.м.). Начин на трайно ползване - Из.нива-жп. кан. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи: ПИ № 001381 - Път І клас на Държавата – МТ, ПИ № 001937 - Напоителен канал на МЗГ – ХМС, ПИ № 001938 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 000955 - Отводнителен канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 000976 - Отводнителен канал на МЗГ – ХМС, Землищна граница, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3435/25.03.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 2618/02.04.2014 г., том 10, Акт № 23 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик

6 219,87

20 964 лв.

1.19.

Поземлен имот № 093024, местност   "Куру ирим" по картата   за възстановена собственост на с. Гелеменово, ЕКАТТЕ 14619, с площ от 0.914 дка. ( деветстотин и четиринадесет кв.м. ), начин на трайно ползване - оризище, пета категория. при граници и съседи: ПИ № 000338 - полски път на Община Пазарджик, ПИ № 000566 - из. нива - жп. кан. на Община Пазарджик, ПИ № 000634 - напоител. канал на МЗГ - ХМС, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1559/02.09.2009г.,вписан в дв. вх. рег. № 4722/15.09.2009 г., том XVІI, Акт № 73 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения: 3.Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект - пояс "Б". Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. 83.Оризовите полета да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

                    94,10

366 лв.

1.20.

Поземлен имот №045001,   местност "Бабина гора" по картата за възстановена собственост на с. Априлци с ЕКТТЕ 00571. Площ   на имота – 25,667 дка. (двадесет и пет декара шестстотин шестдесет и седем кв.м.). Начин на трайно ползване – Нива. Категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи: ПИ № 000323 - Гора в зем. земи на Община Пазарджик, ПИ № 000354 - Дере на Община Пазарджик-ОБ, ПИ № 000328 - Изоставена нива на Община Пазарджик-ОБ, ПИ № 000329 - Гора в зем. земи на Община Пазарджик, ПИ № 000318 - Полски път на Община Пазарджик-ОБ, ПИ № 000315 - Гора в зем. земи на Община Пазарджик, ПИ № 045003 - Нива на "ДЖИ ПИ ДЖЕЙ ПРИМ" АД, ПИ № 000320 - Овраг. промойна на Община Пазарджик-ОБ, ПИ № 000321 -   Др.селскост.т. на Община Пазарджик-ОБ, ПИ № 000322 - Зем. образувание на Община Пазарджик-ОБ, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3450/27.03.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 2607/02.04.2014 г., том 10, Акт № 12 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик

                     2641,13

8 983 лв.