projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Овчеполци, с. Росен, с. Огняново, с. Априлци, с. Цар Асен, с. Пищигово, с. Хаджиево, с. Звъничево, с. Ивайло, с. Паталеница и с. Сбор.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Овчеполци, с. Росен, с. Огняново, с. Априлци, с. Цар Асен, с. Пищигово, с. Хаджиево, с. Звъничево, с. Ивайло, с. Паталеница и с. Сбор.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 136/25.06.2014 год., взето с Протокол № 8, изменено с Решение № 197/30.10.2014 год., взето с Протокол № 11, с Решение № 38/26.02.2015 год., взето с Протокол № 3, с Решение № 54/26.03.2015 год., взето с Протокол № 4, с Решение № 94/28.05.2015 год., взето с Протокол № 7 и с Решение № 149/30.07.2015 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

           За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Овчеполци, с. Росен, с. Огняново, с. Априлци, с. Цар Асен, с. Пищигово, с. Хаджиево, с. Звъничево, с. Ивайло, с. Паталеница и с. Сбор, община Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 20.10.2015 г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Пленарна зала”, ет. 2.

      До участие в търга се допускат:

     - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

      - търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

- не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица посочени в чл. 3, ал. 7 и чл. 3 “в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 18.09.2015 г. до 19.10.2015 г. на място, след заявка в съотвеното Кметство.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 19.10.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 14.10.2015 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% (един процент) върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 (сто и двадесет) лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 19.10.2015 г.

 

За справки: стая 606, 605, 603, тел.(034) 402-242, 402-357, 402-286           

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

 

Описание на имота

Данъчна оценка на имота,

в лева

Начална тръжна цена на имота,

в лева

1.1.

Поземлен имот № 010003, местност “Черковка” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 2,018 дка., начин на трайно ползване – използв. ливада, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3224/24.09.2013 г.

177,99

767,91

1.2.

Поземлен имот № 010004, местност “Черковка” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 8,912 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3225/24.09.2013 г.

1 207,13

3 392,50

1.3.

Поземлен имот № 022042, местност “Осена” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 5,172 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: осма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2661/25.01.2012 г.

190,10

1 800

1.4.

Поземлен имот № 064017, местност “Марковски храсти” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 2.259 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3218/30.08.2013 г.

305,98

860,36

1.5.

Поземлен имот № 070083, местност “Казлача” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 3,302 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: десета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3226/27.09.2013 г.

31,20

1 149,69

1.6.

Поземлен имот № 086020, местност “Реката” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 2.004 дка., начин на трайно ползване – овощна градина, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3216/28.08.2013 г., вписан в дв. вх. рег. № 7622/13.09.2013 г.

492,38

762,47

1.7.

Поземлен имот № 086033, местност   “Реката” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 2.535 дка., начин на трайно ползване – овощна градина, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3217/29.08.2013 г.

622,85

964,78

1.8.

Поземлен имот № 091011, местност “Узунджала” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 3,000 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3228/02.10.2013 г.

406,35

1 142,08

1.9.

Поземлен имот № 095005, местност   “Копаните” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 2.000 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: десета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3188/15.08.2013 г.

18,90

696,12

1.10.

Поземлен имот № 098002, местност   “Под селото” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 23,581 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3232/03.10.2013 г.

3 194,05

8 976,70

1.11.

Поземлен имот № 107070, местност   “Маринчова върба” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 8,830 дка., начин на трайно ползване – из. нива-жп.кан, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3206/26.08.2013 г., вписан в дв. вх. рег. № 7635/03.09.2013 г.

1 196,02

3 362

1.12.

Поземлен имот № 107080, местност   “Маринчова върба” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 4,806 дка., начин на трайно ползване – из. нива-жп.кан, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3207/26.08.2013 г.

650,97

1 829,50

1.13.

Поземлен имот № 111066, местност “Стублицата” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 7,506 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3211/28.08.2013 г.

638,39

2 612,63

1.14.

Поземлен имот № 111080, местност “Стублицата” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 4,012 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3212/28.08.2013 г.

341,22

1 396,60

1.15.

Поземлен имот № 132018, местност “Бизцийницата” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 2,550 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3191/16.08.2013 г.

262,40

971,30

1.16.

Поземлен имот № 132031, местност “Бизцийницата” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 6,106 дка., начин на трайно ползване – храсти, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3192/16.08.2013 г.

1 154,03

2 324,39

1.17.

Поземлен имот № 141003, местност “Геренчето” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 5,275 дка., начин на трайно ползване – лозе, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3208/27.08.2013 г.

1 296,07

2007,88

1.18.

Поземлен имот № 152075, местност “Козла” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 5,335 дка., начин на трайно ползване –из. нива-жп. кан., категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3230/02.10.2013 г.

722,63

2030,72

1.19.

Поземлен имот № 174001, местност “Селски герен” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 3,234 дка., начин на трайно ползване – из. Нива-жп.кан, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3229/02.10.2013 г.

438,05

1 231,26

1.20.

Поземлен имот № 064022, местност “Марковски храсти” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 0.631 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3656/27.05.2014 г.

85,47

233,85

1.21.

Поземлен имот № 064028, местност “Марковски храсти” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 1.243 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3660/27.05.2014 г.

168,36

460,10

1.22.

Поземлен имот № 064010, местност “Марковски храсти” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 1.812 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3662/27.05.2014 г.

245,44

670

1.23.

Поземлен имот № 064008, местност “Марковски храсти” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 1.833 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3665/27.05.2014 г.

248,28

677,63

1.24.

Поземлен имот № 064005, местност “Марковски храсти” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 0.712 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3668/27.05.2014 г.

96,44

263,22

1.25.

Поземлен имот № 064021, местност “Марковски храсти” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 0.679 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3670/27.05.2014 г.

91,97

251,30

1.26.

Поземлен имот № 086024, местност “Реката” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 2.253 дка., начин на трайно ползване – овощна градина, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3654/27.05.2014 г.

553,56

833,20

1.27.

Поземлен имот № 087003, местност “Реката” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 2.773 дка., начин на трайно ползване – овощна градина, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3655/27.05.2014 г.

681,33

1025,70

1.28.

Поземлен имот № 073010, местност “Черковка” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 2.207 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3658/27.05.2014 г.

298,94

815,80

1.29.

Поземлен имот № 064016, местност “Марковски храсти“ по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 0.557 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3667/27.05.2014 г.

75,45

206,70

1.30.

Поземлен имот № 064018, местност “Марковски храсти“ по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 1.362 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3669/27.05.2014 г.

184,48

503,60

1.31.

Поземлен имот № 132016, местност “Бизийницата” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, ЕКТТЕ 53285, с площ 3,505 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3202/23.08.2013 г.

360,66

1 334,60

2.1.

Поземлен имот № 053008, местност   “Стари лозя” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 2.022 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: девета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3624/26.05.2014 г.

48,83

725,49

2.2.

Поземлен имот № 082020, местност   “Стари лозя” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 2.930 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: девета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3621/26.05.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 4648/29.05.2014 г., том 17, Акт № 131, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

70,76

1051,80

2.3.

Поземлен имот № 082031, местност   “Стари лозя” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 2.619 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: девета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3618/26.05.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 4638/29.05.2014 г., том 17, Акт № 125, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

63,25

939,76

2.4.

Поземлен имот № 001011, местност   “Гъзера” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 5.378 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: девета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3278/14.12.2013 г., вписан в дв. вх. рег. № 11115/10.12.2013 г., том 40, Акт № 191, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

129,88

1 930,65

2.5.

Поземлен имот № 006003, местност   “Гъзера” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 2.230 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: осма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3600/12.05.2043 г., вписан в дв. вх. рег. № 4630/29.05.2014 г., том 17, Акт № 117, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

81,95

800,54

2.6.

Поземлен имот № 172001, местност   “Долен кър” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 1.340 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3633/26.05.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 4628/29.05.2014 г., том 17, Акт № 115, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

137,89

510,13

2.7.

Поземлен имот № 173001, местност   “Долен кър” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 3.601 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3285/13.01.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 210/17.01.2014 г., том 1, Акт № 130, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

370,54

1 370,49

2.8.

Поземлен имот № 144007, местност   “Гредата” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 4.346 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3599/12.05.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 4626/29.05.2014 г., том 17, Акт № 113, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

447,20

1 654,38

2.9.

Поземлен имот № 421007, местност   “Каваците” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 2.129 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: десета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3334/20.01.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 392/23.01.2014 г., том 2, Акт № 75, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

20,12

764,67

2.10.

Поземлен имот № 423002, местност “Пановски бряг” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 2.554 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3611/23.05.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 4637/29.05.2014 г., том 17, Акт № 124, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

345,94

972,39

2.11.

Поземлен имот № 423006, местност “Пановски бряг” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 4.000 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3609/23.05.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 4633/29.05.2014 г., том 17, Акт № 120, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

541,80

1 522,77

2.12.

Поземлен имот № 423015, местност “Пановски бряг” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 9.878 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3610/23.05.2014 г.

1 337,98

3 760,14

2.13.

Поземлен имот № 423017, местност “Пановски бряг” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 3.211 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3612/23.05.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 4634/29.05.2014 г., том 17, Акт № 121, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

434,93

1 222,56

2.14.

Поземлен имот № 401019, местност   “Горни ливади” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 2.000 дка., начин на трайно ползване – гора в земеделски земи, категория при неполивни условия: трета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3345/21.01.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 379/23.01.2014 г., том 2, Акт № 62, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

567,00

761,38

2.15.

Поземлен имот № 405016, местност   “Павльовица” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 2.400 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: десета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3643/26.05.2014 г.

22,68

861,45

2.16.

Поземлен имот № 405017, местност   “Павльовица” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 2.600 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: десета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3645/26.05.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 4635/29.05.2014 г., том 17, Акт № 122, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

24,57

933,24

2.17.

Поземлен имот № 408005, местност   “Павльовица” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 2.000 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3637/26.05.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 4629/29.05.2014 г., том 17, Акт № 116, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

270,90

761,38

2.18.

Поземлен имот № 413001, местност   “Павльовица” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 2.067 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3647/26.05.2014 г.

279,98

786,40

2.19.

Поземлен имот № 416031, местност   “Долни ливади” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 3.500 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: десета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3627/26.05.2014 г.

33,08

1 256,28

2.20.

Поземлен имот № 416035, местност   “Долни ливади” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 8.706 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: десета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3629/26.05.2014 г.

82,27

3 124,93

2.21.

Поземлен имот № 417056, местност   “Долни ливади” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 4.466 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: десета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3621/26.05.2014 г.

42,20

1 603,25

2.22.

Поземлен имот № 446003, местност   “Долни ливади” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 2.804 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: десета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3596/12.05.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 4636/29.05.2014 г., том 17, Акт № 123, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

26,50

1 006,10

2.23.

Поземлен имот № 446005, местност   “Долни ливади” по картата за възстановена собственост на с. Росен, ЕКТТЕ 63032, с площ 2.058 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: десета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3632/26.05.2014 г.

19,45

738,52

3.1.

Поземлен имот №600011, находящ се в местността „Мерата” по картата за възстановена собственост на с. Огняново, ЕКАТТЕ 53335, община Пазарджик, с площ от 4.700 дка (четири декара и седемстотин кв.м.), начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3615/26.05.2014 г.

529,69 лв.

2 453,83

 

3.2.

Поземлен имот №800003, находящ се в местността „Каратопрак” по картата за възстановена собственост на с. Огняново, ЕКАТТЕ 53335, община Пазарджик, с площ от 8.078 дка (осем декара и седемдесет и осем кв.м.), начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия –пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3616/26.05.2014 г.

910,39 лв.

4 227,85

3.3.

Поземлен имот №800015, находящ се в местността „Каратопрак” по картата за възстановена собственост на с. Огняново, ЕКАТТЕ 53335, община Пазарджик, с площ от 6.858 дка (шест декара осемстотин петдесет и осем кв.м.), начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия –пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3619/26.05.2014 г.

772,90 лв.

 

2 983,53

 

3.4.

Поземлен имот №800016, находящ се в местността „Каратопрак” по картата за възстановена собственост на с. Огняново, ЕКАТТЕ 53335, община Пазарджик, с площ от 3.281 дка (три декара двеста осемдесет и един кв.м.), начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия –пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3628/26.05.2014 г.

369,77 лв.

1 713,11

 

3.5.

Поземлен имот №800018, находящ се в местността „Каратопрак” по картата за възстановена собственост на с. Огняново, ЕКАТТЕ 53335, община Пазарджик, с площ от 2.011 дка (два декара и единадесет кв.м.), начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия –пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3635/26.05.2014 г.

226,64 лв.

1 049,62

 

3.6.

Поземлен имот №800019, находящ се в местността „Каратопрак” по картата за възстановена собственост на с. Огняново, ЕКАТТЕ 53335, община Пазарджик, с площ от 3.311 дка (три декара триста и единадесет кв.м.), начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия –пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3636/26.05.2014 г.

373.15 лв.

1 728,34

 

 

3.7.

Поземлен имот №800020, находящ се в местността „Каратопрак” по картата за възстановена собственост на с. Огняново, ЕКАТТЕ 53335, община Пазарджик, с площ от 3.061 дка (три декара шестдесет и един кв.м.), начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия –пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3638/26.05.2014 г.

344,97 лв.

1 597,82

3.8.

Поземлен имот №800023, находящ се в местността „Каратопрак” по картата за възстановена собственост на с. Огняново, ЕКАТТЕ 53335, община Пазарджик, с площ от 4.174 дка (четири декара сто седемдесет и четири кв.м.), начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия –пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3644/26.05.2014 г.

470.41 лв.

2 179,73

3.9.

Поземлен имот №800025, находящ се в местността „Каратопрак” по картата за възстановена собственост на с. Огняново, ЕКАТТЕ 53335, община Пазарджик, с площ от 4.019 дка (четири декара и деветнадесет кв.м.), начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия –осма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3649/26.05.2014 г.

161,76 лв.

1 660,90

3.10.

Поземлен имот №800024, находящ се в местността „Каратопрак” по картата за възстановена собственост на с. Огняново, ЕКАТТЕ 53335, община Пазарджик, с площ от 6.601 дка (шест декара шестстотин и един кв.м.), начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия –осма /2.997/, пета /3.604,/ актуван с Акт за частна общинска собственост № 3650/26.05.2014 г.

526.80 лв.

3 120,58

 

3.11.

Поземлен имот №100003, находящ се в местността „Горна ада” по картата за възстановена собственост на с. Огняново, ЕКАТТЕ 53335, община Пазарджик, с площ от 3.152 дка (три декара сто петдесет и два кв.м.), начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия –девета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3620/26.05.2014 г.

83,37 лв.

1 097,48

3.12.

Поземлен имот №100004, находящ се в местността „Горна ада” по картата за възстановена собственост на с. Огняново, ЕКАТТЕ 53335, община Пазарджик, с площ от 3.862 дка (три декара осемстотин шестдесет и два кв.м.), начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия –девета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3625/26.05.2014 г.

102,15 лв.

1 344,38

 

3.13.

Поземлен имот №100002, находящ се в местността „Горна ада” по картата за възстановена собственост на с. Огняново, ЕКАТТЕ 53335, община Пазарджик, с площ от 3.323 дка (три декара триста двадесет и три кв.м.), начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия –девета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3617/26.05.2014 г.

87.89 лв.

1 156,21

3.14.

Поземлен имот №151036, находящ се в местността „Под селото” по картата за възстановена собственост на с. Огняново, ЕКАТТЕ 53335, община Пазарджик, с площ от 2.427 дка (два декара четиристотин двадесет и седем кв.м.), начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия –пета , актуван с Акт за частна общинска собственост № 3652/26.05.2014 г.

273,52 лв.

1 267,16

3.15.

Поземлен имот №110014, находящ се в местността „Долна ада” по картата за възстановена собственост на с. Огняново, ЕКАТТЕ 53335, община Пазарджик, с площ от 17.587 дка (седемнадесет декара петстотин осемдесет и седем кв.м.), начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия –девета , актуван с Акт за частна общинска собственост № 3648/26.05.2014 г.

465,18 лв.

6 121,51

4.1.

Поземлен имот №503006,   местност “Свети Спас” по картата за възстановена собственост на с. Априлци,   ЕКТТЕ 00571, община Пазарджик, с площ от 2.792 дка. (два декара седемстотин деветдесет и два кв.м.), начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1595/08.09.2009 г., вписан в дв. вх. рег. № 4869/23.09.2009 г., том ХVІІ, Акт № 190, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

287,30 лв.

1 062,67

4.2.

Поземлен имот №503016,   местност “Свети Спас” по картата за възстановена собственост на с. Априлци,   ЕКТТЕ 00571, община Пазарджик, с площ от 4.939 дка. (четири декара деветстотин тридесет и девет кв.м.), начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1587/07.09.2009 г., вписан в дв. вх. рег. № 4847/23.09.2009 г., том ХVІІ, Акт №168, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

508,20 лв.

1 880,62

4.3.

Поземлен имот №503002,   местност “Свети Спас” по картата за възстановена собственост на с. Априлци,   ЕКТТЕ 00571, община Пазарджик, с площ от 1.999 дка. (един декар деветстотин деветдесет и девет кв.м.), начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1592/08.09.2009 г., вписан в дв. вх. рег. № 4867/23.09.2009 г., том ХVІІ, Акт №188, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

205,70 лв.

761,38

4.4.

Поземлен имот №504007,   местност “Свети Спас” по картата за възстановена собственост на с. Априлци,   ЕКТТЕ 00571, община Пазарджик, с площ от 0.146 дка. (сто четиридесет и шест кв.м.), начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1588/07.09.2009 г., вписан в дв. вх. рег. № 4850/23.09.2009 г., том ХVІІ, Акт №171, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

15,00 лв.

55,47

4.5.

Поземлен имот №504002,   местност “Свети Спас” по картата за възстановена собственост на с. Априлци,   ЕКТТЕ 00571, община Пазарджик, с площ от 1.733 дка. (един декар седемстотин тридесет и три кв.м.), начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1589/07.09.2009 г., вписан в дв. вх. рег. № 4852/23.09.2009 г., том ХVІІ, Акт №173, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

178,30 лв.

660,22

4.6.

Поземлен имот №504003,   местност “Свети Спас” по картата за възстановена собственост на с. Априлци,   ЕКТТЕ 00571, община Пазарджик, с площ от 1.645 дка. (един декар шестстотин четиридесет и пет кв.м.), начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1590/07.09.2009 г., вписан в дв. вх. рег. № 4855/23.09.2009 г., том Х, Акт №176, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

169,30 лв.

626,51

4.7.

Поземлен имот №504004,   местност “Свети Спас” по картата за възстановена собственост на с. Априлци,   ЕКТТЕ 00571, община Пазарджик, с площ от 2.661 дка. (два декара шестстотин шестдесет и един кв.м.), начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1591/07.09.2009 г., вписан в дв. вх. рег. № 4858/23.09.2009 г., том ХVІІ, Акт №175, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

273,80 лв.

1 012,64

4.8.

Поземлен имот №503003,   местност “Свети Спас” по картата за възстановена собственост на с. Априлци,   ЕКТТЕ 00571, община Пазарджик, с площ от 2.039 дка. (два декара тридесет и девет кв.м.), начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1593/08.09.2009 г., вписан в дв. вх. рег. № 4866/23.09.2009 г., том ХVІІ, Акт №187, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

209,80 лв.

776,60

4.9.

Поземлен имот №503004,   местност “Свети Спас” по картата за възстановена собственост на с. Априлци,   ЕКТТЕ 00571, община Пазарджик, с площ от 2.806 дка. (два декара осемстотин и шест кв.м.), начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1594/08.09.2009 г., вписан в дв. вх. рег. № 4865/23.09.2009 г., том ХVІІ, Акт №186, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

288,70 лв.

1 068,11

4.10.

Поземлен имот №508003,   местност “Нови лозя” по картата за възстановена собственост на с. Априлци,   ЕКТТЕ 00571, община Пазарджик, с площ от 17.132 дка. (седемнадесет декара сто тридесет и два кв.м.), начин на трайно ползване – лозе, категория на земята при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост №1626/15.09.2009 г., вписан в дв. вх. рег. № 5041/30.09.2009 г., том ХVІІІ, Акт №131, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

2644.30 лв.

 

6 521,78

 

 

5.1.

Поземлен имот № 000187, местност   “Възстановими граници” по картата   за възстановена собственост на с. Цар Асен, ЕКТТЕ 78056, с площ 2.385 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 5/03.10.2002 г.

193,80

856

5.2.

Поземлен имот № 015219, местност   “Песо поле” по картата за възстановена собственост на с. Цар Асен, ЕКТТЕ 78056, с площ 8.000 дка., начин на трайно ползване – изоставена нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3199/22.08.2013 г.

823,20

2 871,50

5.3.

Поземлен имот № 015221, местност   “Песо поле” по картата за възстановена собственост на с. Цар Асен, ЕКТТЕ 78056, с площ 2.702 дка., начин на трайно ползване – изоставена нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3657/27.05.2014 г.

278,04

970,22

5.4.

Поземлен имот № 026031, местност   “Азмака” по картата за възстановена собственост на с. Цар Асен, ЕКТТЕ 78056, с площ 4.628 дка., начин на трайно ползване – изоставена нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3659/27.05.2014 г.

476,22

1 660,90

5.5.

Поземлен имот № 011037, местност   “Керената” по картата за възстановена собственост на с. Цар Асен, ЕКТТЕ 78056, с площ 5.977 дка., начин на трайно ползване – гора в зем. земи, категория при неполивни условия: десета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3671/27.05.2014 г.

87,86

2 144,92

5.6.

Поземлен имот № 030214, местност   “Конлука” по картата за възстановена собственост на с. Цар Асен, ЕКТТЕ 78056, с площ 5.969 дка., начин на трайно ползване – изоставена нива, категория при неполивни условия: седма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3663/27.05.2014 г.

373,06

2 142,75

5.7.

Поземлен имот № 017061, местност   “Сливака” по картата за възстановена собственост на с. Цар Асен, ЕКТТЕ 78056, с площ 7.514 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3666/27.05.2014 г.

639,07

2 697,46

6.1.

Поземлен имот № 300075, местност   “Гърков Кладенец” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 2.837 дка., начин на трайно ползване – из. нива-жп. кан., категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3689/30.05.2014 г.,

291,93

1 080,08

6.2.

Поземлен имот № 200115, местност “Учкорлийца” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 9.956 дка., начин на трайно ползване – из. нива-жп. кан., категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3698/30.05.2014 г.,

1 024,47

3 790,60

6.3.

Поземлен имот № 337007, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 9.415 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3697/30.05.2014 г.,

1 275,26

4 096,24

6.4.

Поземлен имот № 337008, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 4.764 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3699/30.05.2014 г.,

645,28

2 073,14

6.5.

Поземлен имот № 337032, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 2.222 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3700/30.05.2014 г.,

300,97

968,04

6.6.

Поземлен имот № 337034, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 1.105 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3701/30.05.2014 г.,

149,67

480,76

6.7.

Поземлен имот № 339028, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 3.081 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3702/30.05.2014 г.,

417,32

1 340

6.8.

Поземлен имот № 336015, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 0.768 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3688/30.05.2014 г.,

104,03

333,92

6.9.

Поземлен имот № 336016, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 2.012 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3690/30.05.2014 г.,

272,53

875,60

6.10.

Поземлен имот № 336024, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 0.987 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3691/30.05.2014 г.,

133,69

429,64

6.11.

Поземлен имот № 336025, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 1.748 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3692/30.05.2014 г.,

236,77

761,38

6.12.

Поземлен имот № 336026, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 2.667 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3693/30.05.2014 г.,

361,25

1 160,56

6.13.

Поземлен имот № 333033, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 5.323 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3694/30.05.2014 г.,

547,74

2 315,69

6.14.

Поземлен имот № 336005, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 3.174 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3685/30.05.2014 г.,

429,92

1 381,37

6.15.

Поземлен имот № 335053, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 0.671 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3682/29.05.2014 г.,

90,89

291,50

6.16.

Поземлен имот № 174002, местност “Коруджа” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 10.771 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: трета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2056/10.06.2010 г., вписан в дв. вх. рег. № 2750/14.06.2010 г., том 10, Акт № 12, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

1662,50

4 685,77

6.17.

Поземлен имот № 010023, местност “Лъката” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 3.579 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3686/30.05.2014 г.

484,78

1 557,57

6.18.

Поземлен имот № 130005, местност “Адата” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 2.077 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: трета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3684/30.05.2014 г.

320,58

790,75

6.19.

Поземлен имот № 140064, местност “Калъчеви драки” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 7.499 дка., начин на трайно ползване – из нива-жп. кан., категория при неполивни условия: трета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3695/30.05.2014 г.

1 157,47

3 263,07

6.20.

Поземлен имот № 270065, местност “Газиевица” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 4.445 дка., начин на трайно ползване – из. Нива-жп.кан., категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3687/30.05.2014 г.

457,39

1 692,44

6.21.

Поземлен имот № 200095, местност “Учкорлийца” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 2.276 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3696/3005.2014 г.

234,20

989,80

6.22.

Поземлен имот № 291076, местност “Толумица” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, ЕКТТЕ 56561, с площ 7.912 дка., начин на трайно ползване – лозе, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3672/27.05.2014 г.

1 495,37

3 442,54

7.1.

Поземлен имот №228011, находящ се в местността „Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Хаджиево, ЕКАТТЕ77061, община Пазарджик, с площ от 0.992 дка (деветстотин деветдесет и два кв.м.), начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост №3808/05.06.2014г

84.37лв.

410,06

7.2.

Поземлен имот №217001, находящ се в местността „Малък кутел” по картата за възстановена собственост на с. Хаджиево, ЕКАТТЕ77061, община Пазарджик, с площ от 1.492 дка (един декар четиристотин деветдесет и два кв.м.), начин на трайно ползване –овощна градина, категория на земята при неполивни условия – девета /0.230/, осма/1.262/, актуван с Акт за частна общинска собственост №3242/14.10.2013г.

102,32лв.

616,72

7.3.

Поземлен имот №181001, находящ се в местността „Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Хаджиево, ЕКАТТЕ77061, община Пазарджик, с площ от 1.134 дка (един декар сто тридесет и четири кв.м.), начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №3805/05.06.2014г

116.69лв.

468,79

7.4.

Поземлен имот №228010, находящ се в местността „Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Хаджиево, ЕКАТТЕ77061, община Пазарджик, с площ от 1.234 дка (един декар двеста тридесет и четири кв.м.), начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост №3814/05.06.2014г

104,95лв.

510,13

7.5.

Поземлен имот №216002, находящ се в местността „Малък кутел” по картата за възстановена собственост на с. Хаджиево, ЕКАТТЕ77061, община Пазарджик, с площ от 1.217 дка (един декар двеста и седемнадесет кв.м.), начин на трайно ползване –ов. градина-тер., категория на земята при неполивни условия – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №3240/11.10.2013г. вписан в Дв.Вх.рег. под № 8922/15.10.2013г. том 32, акт № 118.

116.69лв.

502,51

8.1.

Поземлен имот №119002, находящ се в местността „Сухи ниви” по картата за възстановена собственост на с. Звъничево, ЕКАТТЕ30572, община Пазарджик, с площ от 0.935 дка (деветстотин тридисет и пет кв.м.), начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №3806/05.06.2014г

105.37лв.

406,80

9.1.

Поземлен имот № 039048, местност “Пашовица” по картата за възстановена собственост на с. Ивайло, ЕКТТЕ 32010, с площ 5.191 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2151/04.08.2010 г.

585,00

3 105,35

9.2.

Поземлен имот № 041027, местност “Подливчето” по картата за възстановена собственост на с. Ивайло, ЕКТТЕ 32010, с площ 2.477 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2161/11.08.2010 г.

279,20

1 481,43

11.1.

Поземлен имот № 051077, местност “Въпето” по картата за възстановена собственост на с.Паталеница, ЕКТТЕ 55556, с площ 2.389 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3703/31.05.2014г

269.24

1 558,66

11.2.

Поземлен имот № 051002, местност “Въпето” по картата за възстановена собственост на с.Паталеница, ЕКТТЕ 55556, с площ 4.420 дка., начин на трайно ползване – храсти, категория при неполивни условия: десета актуван с Акт за частна общинска собственост № 3704/31.05.2014г.,

15.25

2 884,55

11.3.

Поземлен имот № 050034, местност “Въпето” по картата за възстановена собственост на с.Паталеница, ЕКТТЕ 55556, с площ 2.392 дка., начин на трайно ползване – храсти, категория при неполивни условия: десета актуван с Акт за частна общинска собственост № 3705/31.05.2014г., вписан в дв. вх. рег. № 4785/03.06.2014 г., том 18, Акт №21, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

269.58

1 560,83

11.4.

Поземлен имот № 001002, местност “Дългата поляна” по картата за възстановена собственост на с.Паталеница, ЕКТТЕ 55556, с площ 3,363 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3706/31.05.2014г.,

379,11

2 194,96

11.5.

Поземлен имот № 001004, местност “Дългата поляна” по картата за възстановена собственост на с.Паталеница, ЕКТТЕ 55556, с площ 2,352 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3709/31.05.2014г.,

265,07

1 534,73

11.6.

Поземлен имот № 001006, местност “Дългата поляна” по картата за възстановена собственост на с.Паталеница, ЕКТТЕ 55556, с площ 2.510 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3710/31.05.2014г.

282,88

1 638,06

11.7.

Поземлен имот № 058007, местност “Дългата поляна” по картата за възстановена собственост на с.Паталеница, ЕКТТЕ 55556, с площ 2.593 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3712/31.05.2014г.

292,23

1 692,44

11.8.

Поземлен имот № 056009, местност “Дългата поляна” по картата за възстановена собственост на с.Паталеница, ЕКТТЕ 55556, с площ 3,608 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3713/31.05.2014г.

406,62

2 354,85

11.9.

Поземлен имот № 005017, местност “Маховица” по картата за възстановена собственост на с.Паталеница, ЕКТТЕ 55556, с площ 2.044 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3714/31.05.2014г.

303,23

1 333,51

11.10.

Поземлен имот № 055012, местност “Дърмата” по картата за възстановена собственост на с.Паталеница, ЕКТТЕ 55556, с площ 2.694 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3722/02.06.2014г.

303,61

1 757,71

11.11.

Поземлен имот № 055007, местност “Дърмата” по картата за възстановена собственост на с.Паталеница, ЕКТТЕ 55556, с площ 2.892 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3720/02.06.2014г.

325,93

1 887,14

11.12.

Поземлен имот № 015008, местност “Чарковете” по картата за възстановена собственост на с.Паталеница, ЕКТТЕ 55556, с площ 2.883 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: девета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3715/31.05.2014г.

76,26

1 881,70

11.13.

Поземлен имот № 014061, местност “Чарковете” по картата за възстановена собственост на с.Паталеница, ЕКТТЕ 55556, с площ 1.312 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: девета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3721/02.06.2014г.

34,70

856

11.14.

Поземлен имот № 190001, местност “Манастирска кория” по картата за възстановена собственост на с.Паталеница, ЕКТТЕ 55556, с площ 3.963 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3723/02.06.2014г.

446,63

2 586,53

11.15.

Поземлен имот № 061005, местност “Черниче” по картата за възстановена собственост на с.Паталеница, ЕКТТЕ 55556, с площ 8.635 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3727/02.06.2014г.

973.16

5 635,32

11.16.

Поземлен имот № 050029, местност “Въпето” по картата за възстановена собственост на с.Паталеница, ЕКТТЕ 55556, с площ 2.876 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: десета актуван с Акт за частна общинска собственост № 3708/31.05.2014г., вписан в дв. вх. рег. № 4793/03.06.2014 г., том 18, Акт №29, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

315.22

1 877,35

11.17.

Поземлен имот № 048023, местност “Въпето” по картата за възстановена собственост на с.Паталеница, ЕКТТЕ 55556, с площ 2.283 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: десета, актуван с Акт за частна общинска собственост №3711/31.05.2014., вписан в дв. вх. рег. № 4788/03.06.2014 г., том 18, Акт №24, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

23.63

1 490,13

12.1.

Поземлен имот № 140010, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ   3.374 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3368/04.03.2014г. ., вписан в дв. вх. рег. № 1678/07.03.2014 г., том 7, Акт №5, в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

347.18

1 210,60

12.2.

Поземлен имот № 066017, местност “Юруков бряст” по картата   за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 2.792 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2362/18.02.2011г. ., вписан в дв. вх. рег. № 931/09.03.2011г., том IV, Акт №49 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

282,30

1 001,76

12.3.

Поземлен имот № 066003, местност   “Юруков бряст” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 2.488 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2358/18.02.2011г. вписан в дв. вх. рег. № 935/09.03.2011г., том IV, Акт №53 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

256,00

892,99

12.4.

Поземлен имот № 065013, местност   “Нейкови дъбици” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 6.863 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2356/18.02.2011г. вписан в дв. вх. рег. № 930/09.03.2011г., том IV, Акт №48 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

583,70

2 463,62

12.5.

Поземлен имот № 064024, местност   “Нейкови дъбици” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 3.000 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2353/17.02.2011г. вписан в дв. вх. рег. № 913/08.03.2011., том IV, Акт № 34 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

255,10

1 076,81

12.6.

Поземлен имот № 062010, местност “Джубулката” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ   4.497 дка., начин на трайно ползване –нива, категория при неполивни условия: осма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2267/30.11.2010г. вписан в дв. вх. рег. № 6485/06.12.2010г.., том ХХII, Акт № 37 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

165,30

1 614,13

12.7.

Поземлен имот № 041002, местност   “Баталите” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 3.512 дка., начин на трайно ползване –нива, категория при неполивни условия:шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2265/30.11.2010г. вписан в дв. вх. рег. № 6484/06.12.2010г.., том ХХIII, Акт №36 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

298,70

1 260,63

12.8.

Поземлен имот № 043002, местност   “Герена” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 3.021 дка., начин на трайно ползване –нива, категория при неполивни условия: осма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2276/06.12.2010г. вписан в дв. вх. рег. № 6550/08.12.2010г.., том ХХIII, Акт №90 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

111,00

1 084,43

12.9.

Поземлен имот № 025002, местност   “Еминово” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 4.356 дка., начин на трайно ползване –нива, категория при неполивни условия: осма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2288/06.12.2010г. вписан в дв. вх. рег. № 6744/14.12.2010г.., том ХХIV, Акт №14 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

160,10

1 564,10

12.10.

Поземлен имот № 025004, местност   “Еминово” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 4.398 дка., начин на трайно ползване –нива, категория при неполивни условия: осма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2289/06.12.2010г. вписан в дв. вх. рег. № 6726/14.12.2010г.., том ХХIV, Акт №13 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

161,60

1 578,24

12.11.

Поземлен имот № 024007, местност   “Еминово” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 4.939 дка., начин на трайно ползване –нива, категория при неполивни условия: осма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2290/06.12.2010г. вписан в дв. вх. рег. № 6724/14.12.2010г.., том, ХХIV Акт №11 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

181,50

1 772,93

12.12.

Поземлен имот № 012003, местност   “Луда Яна” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 2.001 дка., начин на трайно ползване –нива, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2270/01.12.2010г. вписан в дв. вх. рег. № 6542/08.12.2010г.., том, ХХIII Акт № 82 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

271,00

717,88

12.13.

Поземлен имот № 113037, местност   “Сакарджа” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 21.653 дка., начин на трайно ползване –нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1859/10.12.2009г. вписан в дв. вх. рег. № 7342/21.12.2009г.., том, ХХVII Акт №104 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

2228,10

7 772,63

   12.14.

Поземлен имот № 112002, местност   “Сакарджа” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 5.301 дка., начин на трайно ползване –нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1858/10.12.2009г. вписан в дв. вх. рег. № 7341/10.12.2009г.., том, ХХVII Акт №103 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

545,50

1 903,46

12.15.

Поземлен имот № 111004, местност   “Сакарджа” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 23.429 дка., начин на трайно ползване –нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1857/09.12.2009г. вписан в дв. вх. рег. № 7345/21.12.2009г.., том, ХХVII Акт №107 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

2410,80

8 410

   12.16.

Поземлен   имот № 111001, местност “Сакарджа” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 7.183 дка., начин на трайно ползване –нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1855/09.12.2009г. вписан в дв. вх. рег. № 7051/15.12.2009г.., том, ХХVI Акт №79 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.

739,10

2 577,82

12.17.

Поземлен имот № 108001 местност   “Сакарджа” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 3.830 дка., начин на трайно ползване –ливада, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1852/08.12.2009г. вписан в дв. вх. рег. № 7050/15.12.2009г.., том, ХХVI   Акт № 78 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

265,40

1 374,84

12.18.

Поземлен имот № 107002, местност   “Сакарджа” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 70.121 дка., начин на трайно ползване – ливада, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1851/08.12.2009г. вписан в дв. вх. рег. № 7048/15.12.2009г.., том, ХХVI Акт №76 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

4859,40

25 169,12

12.19.

Поземлен имот № 101004 местност   “Илафтарла” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 3.003 дка., начин на трайно ползване –нива, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1898/28.01.2010г. вписан в дв. вх. рег. № 348/02.02.2010г.., том, II Акт №12 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

255,40

1 077,90

12.20.

Поземлен имот № 104018 местност   “Еленка” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 8.638 дка., начин на трайно ползване –ливада, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2253/12.11.2010г. вписан в дв. вх. рег. № 6138/23.11.2010г.., том, ХХI Акт № 197 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

489,80

3 101

12.21.

Поземлен имот № 104020 местност   “Еленка” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 6.217 дка., начин на трайно ползване –ливада, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2254/12.11.2010г. вписан в дв. вх. рег. № 6139/23.11.2010г.., том, ХХI   Акт № 198 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

352,50

2 231,94

12.22.

Поземлен имот № 116009 местност “Еленка” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 3.057 дка., начин на трайно ползване –нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2255/15.11.2010г. вписан в дв. вх. рег. № 6135/23.11.2010г.., том, ХХI   Акт № 197 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

314,60

1 097,48

12.23.

Поземлен имот № 152025 местност   “Къркъма” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 3.003 дка., начин на трайно ползване –лозе, категория при неполивни условия: трета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2143/27.07.2010г. вписан в дв. вх. рег. № 3796/29.07.2010г.., том, ХIII   Акт № 131 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик

851,40

1 077,90

12.24.

Поземлен имот № 133012 местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 2,269 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3764/03.06.2014г.

233,48

814,68

12.25.

Поземлен имот № 133045 местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 2,003 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3765/03.06.2014г.

206,11

718,96

12.26.

Поземлен имот № 138003 местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 4,904 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3766/03.06.2014г.

552,68

1 759,88

12.27.

Поземлен имот № 133053 местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 3,326 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3767/03.06.2014г.

342,25

1 194,28

12.28.

Поземлен имот № 133013 местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 4,076 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3763/03.06.2014г.

419,42

1 462,94

   12.29.

Поземлен имот № 137016 местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 3,512 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3764/03.06.2014г.

361,38

1 260,63

12.30.

Поземлен имот № 133008 местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 3,519 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3752/03.06.2014г.

362,11

1 262,81

12.31.

Поземлен имот № 133009 местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 5,300 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3755/03.06.2014г.

545,37

1 902,37

12.32.

Поземлен имот № 133019 местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 3,123 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3757/03.06.2014г.

321,36

1 121,41

12.33.

Поземлен имот № 133020 местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 3,036 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3759/03.06.2014г.

312,40

1 089,86

12.34.

Поземлен имот № 133021 местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 3,325 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3760/03.06.2014г.

342,14

1 193,20

   12.35.

Поземлен имот № 133015 местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 2,339 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3762/03.06.2014г.

240,68

839,70

12.36.

Поземлен имот № 020002 местност   “Домуз дере” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 5,401 дка., начин на трайно ползване – ливада, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3770/04.06.2014г.

306,24

1 938,26

12.37.

Поземлен имот № 020004 местност   “Домуз дере” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 5,645 дка., начин на трайно ползване – ливада, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3771/04.06.2014г.

320,07

2 026,37

12.38.

Поземлен имот № 021001 местност   “Домуз дере” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 3,701 дка., начин на трайно ползване – ливада, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3772/04.06.2014г.

209,85

1 328,07

12.39.

Поземлен имот № 021003 местност   “Домуз дере” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 2,952 дка., начин на трайно ползване – ливада, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3773/04.06.2014г.

167,38

1059,41

12.40.

Поземлен имот № 021006 местност   “Домуз дере” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 2,085 дка., начин на трайно ползване – ливада, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3774/04.06.2014г.

118,22

748,33

   12.41.

Поземлен имот № 104011 местност   “Еленка” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 8,471 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2379/23.02.2011г.

720,46

3 040,09

     12.42.

Поземлен имот № 110002 местност   “Сакарджа” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 6,472 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3788/04.06.2014г.

665,97

2 323,30

   12.43.

Поземлен имот № 127027 местност   “Алчак чаир” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 3,481 дка., начин на трайно ползване – ливада, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3790/04.06.2014г.

241,23

1 249,76

12.44.

Поземлен имот № 009001 местност   “Спасова чукаара” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 6,461 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3791/04.06.2014г.

549,51

2 318,95

12.45.

Поземлен имот № 070008 местност   “Кара гьол” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 2,505 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2366/21.02.2001г.

213,05

899,52

   12.46.

Поземлен имот № 070009 местност   “Кара гьол” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 4,282 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост №2367/21.02.2011г.

364,18

1 536,91

12.47.

Поземлен имот № 068014 местност   “Кара гьол” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 3,148 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2365/21.02.2011г.

323,93

1 130,11

12.48.

Поземлен имот № 068013 местност   “Кара гьол” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 2,999 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3786/04.06.2014г.

308,60

1 076,81

     12.49.

Поземлен имот № 078003 местност   “Луда Яна” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 4,303 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №2368/21.02.2011г.

158,14

1 544,52

     12.50.

Поземлен имот № 096014 местност   “Гюмето” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 3,266 дка., начин на трайно ползване – лозе, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2375/23.02.2011г.

504,11

1 172,60

12.51.

Поземлен имот № 096022 местност   “Гюмето” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 2,298 дка., начин на трайно ползване – лозе, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2377/23.02.2011г.

354,70

824,47

12.52.

Поземлен имот № 096024 местност   “Гюмето” по картата за възстановена собственост на с.Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 3,821 дка., начин на трайно ползване – лозе, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2378/23.02.2011г

589,77

2 323,30