projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Хаджиево, общ. Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Хаджиево, общ. Пазарджик.

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 157/26.07.2012 год., взето с Протокол № 10 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

           За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Хаджиево, общ. Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 22.10.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Пленарна зала”, ет. 2.

       До участие в търга се допускат:

      - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

       - търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 18.09.2015 г. до 21.10.2015 г. на място, след заявка в Кметство Хаджиево.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 21.10.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 16.10.2015 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% (един процент) върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 (сто и двадесет) лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 21.10.2015 г.

За справки: стая 606, 605, 603, тел.(034) 402-242, 402-357, 402-286   


Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 22.10.2015 г. от 11.30 часа

 

         с. Хаджиево

 

           1. Урегулиран поземлен имот І-общ. в кв. 53 по плана на с. Хаджиево, с площ 939 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 2834/05.06.2012 г., с начална тръжна цена – 6 570 лева (данъчна оценка 2 156,70 лева).

           2. Урегулиран поземлен имот ІІ-общ. в кв. 53 по плана на с. Хаджиево, с площ 971 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 2835/05.06.2012 г., с начална тръжна цена – 6 800 лева (данъчна оценка 2 230,20 лева).

           3. Урегулиран поземлен имот ІІІ-489 в кв. 53 по плана на с. Хаджиево, с площ 986 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №№ 2836/05.06.2012 г.и 2879/12.07.1012г., с начална тръжна цена – 6 900 лева (данъчна оценка 2 264,60 лева).

        4. Урегулиран поземлен имот ІV-489 в кв. 53 по плана на с. Хаджиево, с площ 1 046 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №№ 2832/05.06.2012 г.и 2880/12.07.1012 г. с начална тръжна цена – 7 320 лева (данъчна оценка 2 402,50 лева).