projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение №154/14.09.2015 год., взето с Протокол № 10 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

       За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

       Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

       Търгът ще се проведе на 03.11.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик - Пленарна зала, етаж 2.

       До участие в търга се допускат:

       - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК:

       - търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

       Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 02.10.2015 г. до 02.11.2015 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик.      

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 02.11.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

       Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 28.10.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

       Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 02.11.2015 г.

 

За справки: стая 603, 605, тел.(034) 402-286; 402-357

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 
С П И С Ъ К

на имотите - частна общинска собственост,

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване

на 03.11.2015 г.

 

1. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1864 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Преспа», с площ 556 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м), при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.1868, 55155.502.1867, 55155.502.1866, 55155.502.1865, 55155.502.9580, 55155.502.1863, актуван с акт за частна общинска собственост № 4390/19.08.2015 г., на начална тръжна цена 44 480лева (данъчна оценка 7818.50 лева);

2. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1868 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Преспа», с площ 507 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м), при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.1867, 55155.502.9596, 55155.502.1864, 55155.502.1863, 55155.502.1145, актуван с акт за частна общинска собственост № 4394/19.08.2015 г., на начална тръжна цена 40 560лева (данъчна оценка 7129.40 лева);

3. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1867 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Преспа», с площ 398 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м), при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.1868, 55155.502.9596, 55155.502.1866, 55155.502.1864, актуван с акт за частна общинска собственост № 4393/19.08.2015 г., на начална тръжна цена 31 840 лева (данъчна оценка 5 596.70 лева);

4. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1866 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Преспа», с площ 397 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м), при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.1867, 55155.502.9596, 55155.502.1142, 55155.502.1865, 55155.502.1864, актуван с акт за частна общинска собственост № 4392/19.08.2015 г., на начална тръжна цена 31 760лева (данъчна оценка 5 582.60 лева);

5. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1865 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Преспа», с площ 459 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м), при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.1866, 55155.502.1142, 55155.502.9580, 55155.502.1864, актуван с акт за частна общинска собственост № 4391/19.08.2015 г., на начална тръжна цена 36 720лева (данъчна оценка 6 454.50 лева);

6. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1862 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Преспа», с площ 476 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м), при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.1145, 55155.502.1863, 55155.502.9580, актуван с акт за частна общинска собственост № 4389/19.08.2015 г., на начална тръжна цена 38 080лева (данъчна оценка 6 693.50 лева);

7. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1863 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Преспа», с площ 600 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м), при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.1145, 55155.502.1868, 55155.502.1864, 55155.502.9580, 55155.502.1862, ведно със сграда с идентификатор 55155.502.1863.2, със застроена площ - 14 кв.м., бр. етажи - 1, предназначение – друг вид обществена сграда и сграда с идентификатор 55155.502.1863.3, със застроена площ - 9 кв.м., бр. етажи - 1, предназначение – постройка на допълващото застрояване и двете разположени в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1863, актувани с акт за частна общинска собственост № 4397/24.08.2015 г., на начална тръжна цена 50 300лева (данъчна оценка на земята 8 437.20 лева, за сграда с площ 14 кв.м. – 983.50 лева, за сграда с площ 9 кв.м. – 790.30 лева);

8. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1042 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. «Дунав» №24, с площ 350 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, при съседи: имоти с идентификатори 55155.503.1041, 55155.503.969, 55155.503.1043, 55155.503.9658, ведно със сграда с идентификатор 55155.503.1042.1, със застроена площ - 134 кв.м., бр. етажи - 1, предназначение – сграда за търговия, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1042, актувани с акт за частна общинска собственост № 4399/02.09.2015 г., на начална тръжна цена 50 700лева (данъчна оценка на земята 6 300 лева, на сградата – 22 614 лева).