projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Пазарджик и с. Черногорово.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Пазарджик и с. Черногорово.

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 143/30.07.2015 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

           За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Пазарджик и с. Черногорово.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 04.11.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Пленарна зала”, ет. 2.

       До участие в търга се допускат:

      - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

       - търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

- не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица посочени в чл. 3, ал. 7 и чл. 3 “в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 02.10.2015 г. до 03.11.2015 г. на място, след заявка в общинска администрация – Пазарджик или Кметство Черногорово.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 03.11.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 29.10.2015 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% (един процент) върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 (сто и двадесет) лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 03.11.2015 г.

 

За справки: стая 606, 605, 603, тел.(034) 402-242, 402-357, 402-286     

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 04.11.2015 г. от 11.30 часа


гр. Пазарджик

1. Поземлен имот с идентификатор № 55155.7.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, местност “Чанака”, с площ 10.238 дка, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – изоставена орна земя, актуван с Акт за частна общинска собственост №2667/30.01.2012 г., с начална тръжна цена – 4 812 лева (данъчна оценка 1 584.84 лв.);

 

с. Черногорово

1. Поземлен имот 000623 в местността “38“ по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 0.910 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №4004/22.08.2014 г., с начална тръжна цена – 410 лева (данъчна оценка 135 лв.);

2. Поземлен имот 000614 в местността “46“ по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 0.633 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3986/18.08.2014 г., с начална тръжна цена – 285 лева (данъчна оценка 93.91лв.);

3. Поземлен имот 000616 в местността “46“ по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 0.500 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3985/18.08.2014 г., с начална тръжна цена – 225 лева (данъчна оценка 74.18 лв.);

4. Поземлен имот 000617 в местността “46“ по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 0.438 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3984/18.08.2014 г., с начална тръжна цена – 197 лева (данъчна оценка 64.98 лв.);

5. Поземлен имот 000611 в местността “46“ по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 2.060 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №4267/28.04.2015 г., с начална тръжна цена – 927 лева (данъчна оценка 305.60 лв.);

6. Поземлен имот 000609 в местността “46“ по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 2.427 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №4268/28.04.2015 г., с начална тръжна цена – 1 092 лева (данъчна оценка 25.12 лв.).