PostHeaderIconДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НАЕМАТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Уважаеми дами и господа,

 

Във връзка с изпълнение на Решение № 147/15.08.2011 г. по преписка 200/2009 г. на Ad hoc състав на Комисията за защита от дискриминация, Ви уведомяваме за нормативните разпоредби, които следва да спазвате при извършване на туристическа/търговска дейност на територията на Община Пазарджик!

 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 3а, ал. 1 от Закона за туризма (ДВ бр. 56/2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 98/2010 г.) не се допуска отказ от предоставяне на туристически услуги в туристическите обекти, както и предоставянето им с по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия, основани на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация.

 

 

В нормата на чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация (ДВ бр. 86/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 23/2011 г.) е регламентирана забрана за всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образования, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

 

В Наредбата за Обществения ред в Община Пазарджик /Решение № 61/27.04.2006 г., Протокол № 5, изм. и доп. с Решение № 211/12.11.2009 г., Протокол № 18 на Общински съвет гр. Пазарджик/ в чл. 24, т. 2 е регламентирана забрана за недопускането и отказа за обслужване в търговски и туристически обекти на гражданите, заради тяхната раса, религия или етнос, освен когато състоянието, външния им вид и поведение не отговарят на общоприетите норми. За нарушение на тази забрана е предвидена санкция, съгласно чл. 60 от Наредба за обществения ред.