projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 24,00 кв.м, в УПИ І – кметство, в кв. 4 по плана на с. Априлци, община Пазарджик, с предназначение – стоматологичен кабинет.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 24,00 кв.м, в УПИ І – кметство, в кв. 4 по плана на с. Априлци, община Пазарджик, с предназначение – стоматологичен кабинет.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 152/14.09.2015 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 10

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 24,00 /двадесет и четири/ кв. м, находящо се на първия етаж в масивна сграда на два етажа с мазе, построена в УПИ І – кметство, здравна служба, хлебопекарница, в кв. 4 по плана на с. Априлци, община Пазарджик, актувана с Акт за публична общинска собственост № 1/19.06.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 6293/21.10.2005 г., том VІ, № 249 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещението: север – улица с о.т. 17-19, изток – клуб, юг – коридор, запад – площад, с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 6,00 лв. /шест лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

Търгът ще се проведе на 11.12.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 09.11.2015 г. до 09.12.2015 г. на място, след заявка в кметство Априлци.

Депозитната вноска в размер на 7.20 лв. /седем лева и двадесет стотинки/ се внася до 16,30 часа на 10.12.2015 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 04.12.2015 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 10.12.2015 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357