projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ“ В ДИРЕКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconСПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ“ В ДИРЕКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ“ В ДИРЕКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

 

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността “Главен експерт детски заведения” в дирекция “Образование и култура” към Община Пазарджик,

 

Допуснати до явяване на тест са следните кандидати:

 

 

        1. Вяра Петрова Пейкина;

 

Тестът ще се проведе на 19.11.2015 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 в Стъклена зала. Кандидатите следва да се явят в 9:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура за интервю на 19.11.2015 г. от 14.00 часа в сградата на Община Пазарджик.

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

     1. Елена Динкова Янева – не е представилa документ за придобита образователно – квалификационна степен за длъжността, а именно – “Предучилищна педагогика” или “Публична администрация”.

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Георги Спасов – Директор дирекция “Образование и култура” към Община Пазарджик