projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обявление за конкурс относно възлагане управлението на социална услуга „Защитено жилище” за лица с интелектуални затруднения в гр. Пазарджик

PostHeaderIconОбявление за конкурс относно възлагане управлението на социална услуга „Защитено жилище” за лица с интелектуални затруднения в гр. Пазарджик

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18а, ал.3 от Закона за социално подпомагане, чл.37 ал.1 и ал.2 и чл.38, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, кметът на Община Пазарджик със Заповед № 1896 / 17.09.2011 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга „Защитено жилище” за лица с интелектуални затруднения в гр. Пазарджик, като делегирана от държавата дейност, както следва:

 

1. Условия за участие:

В конкурса могат да участват: български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

2. Изисквания към кандидатите: да са вписани в регистъра на АСП, като доставчици на социалната услуга „Защитено жилище”; опит в предоставянето на социалната услуга „ЗЖ” най –малко 5 години; наличие на работен капацитет; наличие на организационен капацитет; наличие на определен финансов ресурс с който кандидатът ще участва като собствен принос при предоставяне на услугата; наличие на подходящ сграден фонд, собствен или нает в гр. Пазарджик и подходящо оборудване, необходими за предоставянето на социалната услуга, съответстващи на нормативно установените стандарти и критерии.

3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга: „Защитеното жилище” е социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност, съгласно Решение на Министерски съвет № 743 от 2003 година.. Потребителите на социалната услуга водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти.   Капацитетът на социалната услуга ЗЖ е 8 места и численост на персонала до 5 щатни бройки. В ЗЖ ще се настаняват лица над 18 години с интелектуални затруднения, изведени от институции, самотноживеещи и лица в риск, на които трябва да бъде осигурена включваща, преодоляваща и стимулираща инициативността среда, съобразена със специфичните им потребности. Договорът за възлагане на услугата ще се сключи за срок от 7 (седем) години.

4. Конкурсната документация на стойност 20.00 лева с включен ДДС, съгласно чл.53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, може да се закупува всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа, най-късно до 31.10.2011 г. в “Център за информация и обслужване на гражданите“, гише “Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2.

5. Краен срок и място за подаване на документите. Дата и час на провеждане на конкурса:

Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е до 17.00 часа на 09.11.2011 година.

Документите се подават в запечатан, непрозрачен плик, (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка) надписан “Оферта за предоставяне на социална услуга – „Защитено жилище” за лица с интелектуални затруднения”, адресиран до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Дирекция “Социални дейности” .

Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината на 10.11.2011 год. от 14.00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет.2 (Залата на архитектурния съвет), в присъствието на кандидатите.

Допълнителна информация на тел. 034/402-303, ет. 8, стая 810.