З А П О В Е Д
 
№ 2634
 
гр. Пазарджик, 23.11.2015 г.
 
 
По сега действащия план на с. Мало Конаре между квартали 162 и 162А е предвидена улица с о.т.о.т. 91-92, която на място не е реализирана, което налага отчуждаването на част от поземлен имот с пл. № 1530, попадаща в същата.
С отварянето на улицата ще бъде задоволена общинска нужда, която по друг начин не може да бъде задоволена. Изпълнена е процедурата на глава трета от Закона за общинската собственост като са спазени съответните срокове. При определяне на равностойното парично обезщетение е взето предвид, че в отчуждаваната част от имот № 1530 попадат две сгради – навес и стопанска постройка, за които няма строителни книжа, поради което съгласно чл. 22, ал. 14 от ЗОС не се дължи обезщетение.
Предвид горното и на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 и чл. 22, ал. 14 от ЗОС
 
О Т Ч У Ж Д А В А М :
 
 
            Част от поземлен имот с пл. № 1530, частна собственост, попадаща в улица с о.т.о.т. 91-92 между квартали 162 и 162А по плана на село Мало Конаре, с площ на отчуждаваната част 604 кв.м., съгласно подробен устройствен план, при съседи: ПИ № 1529; ПИ № 1286; улица с о.т.о.т. 108-92-107 и останалата част от ПИ № 1530, не попадаща в улицата.
            Собственици : Наследниците на Кръстана Димитрова (Благова) Пепелова, а именно:
 

          1.Кръстан Благов Пепелов – ЕГН **********, син.

          2.Наследници от починал син Стоян Благоев Пепелов, а именно:

2.1. Иван Стоянов Пепелов – ЕГН **********, син.
2.2. Любомир Стоянов Пепелов – ЕГН **********, син.
3. Внуци от починал син Заприн Благов Пепелов, а именно:
3.1. Благой Запринов Пепелов – ЕГН **********, внук.
3.2. Никола Запринов Пепелов – ЕГН **********, внук.
 
 
 
            Определям равностойно парично обезщетение в размер на 6 530 лв. /шест хиляди петстотин и тридесет лева/, което се разпределя, както следва:
 
  1. За частта на Кръстан Благов Пепелов обезщетение в размер на 2 176.66 лв. /две хиляди сто седемдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки/.
  2. За частта на наследниците на Стоян Благоев Пепелов, а именно:
2.1. Иван Стоянов Пепелов обезщетение в размер на 1088.33 лв. /хиляда осемдесет и осем лева и тридесет и три стотинки/.
2.2. Любомир Стоянов Пепелов обезщетение в размер на 1088.34 лв. /хиляда осемдесет и осем лева и тридесет и четири стотинки/.
3. За частта на наследниците на Заприн Благов Пепелов, а именно:
3.1. Благой Запринов Пепелов обезщетение в размер на 1088.33 лв. /хиляда осемдесет и осем лева и тридесет и три стотинки/.
3.2. Никола Запринов Пепелов обезщетение в размер на 1088.34 лв. /хиляда осемдесет и осем лева и тридесет и четири стотинки/.
 
Паричното обезщетение на собствениците да се внесе в търговска банка ”ОББ” – клон Пазарджик и след 15.12.2015 г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащите.
Препис от настоящата заповед да се връчи на Кръстан Благов Пепелов, Иван Стоянов Пепелов, Любомир Стоянов Пепелов, Благой Запринов Пепелов и Никола Запринов Пепелов.
 
            Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването й на заинтересуваните лица пред Административен съд – гр. Пазарджик.
           
 
 
ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик