projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно инвестиционно предложение за „Изграждане на три броя наблюдаделни кладенци за мониторинг на качеството и състава на подземните води, като влияние от дейността на Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик”.

PostHeaderIconСъобщение относно инвестиционно предложение за „Изграждане на три броя наблюдаделни кладенци за мониторинг на качеството и състава на подземните води, като влияние от дейността на Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик”.

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е
 
         На основание чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Пазарджик Ви уведомява за инвестиционно предложение за „Изграждане на три броя наблюдаделни кладенци за мониторинг на качеството и състава на подземните води, като влияние от дейността на Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик”. Същото е част от изпълнение на проект „Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, клетка І и съпътстваща инфраструктура” и изготвен и съгласуван с интитуциите „План за собствен мониторинг на компонентите на околната среда”.
 
         Местонахождение: имот №000723 в местност “Баира”, землище на с. Алеко Константиново, община Пазарджик.
         Възложител: Община Пазарджик, адрес: бул.”България”№2, обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик
        
        
Гражданите на Община Пазарджик имат право да се запознаят с информацията в стая 709 - „Екология”, дирекция „СТОС”, към общинска администрация, считано от 01.12.2015г.