ЗАПОВЕД
№………............/.............……2015 год.
 
Във връзка с настъпването на зимният сезони и предстоящите Коледни и Новогодишни празници и необходимостта от почистването на тротоари, плочници и междублокови пространства и поддържането на територията на общината при зимни условия, и с цел осигуряването на нормален обществен ред и спокойствие за гражданите на община Пазарджик и на основание чл.44, ал.1, т.1 и т.4, във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл.19,т.3 от Наредбата за обществен ред в Община Пазарджик, приета с Решение№ 42/26.03.2015г. на Общински съвет Пазарджик
 
   Н А Р Е Ж Д А М:
 
Ръководителите на търговски дружества, обществени организации и учреждения, собствениците и ползвателите на имоти, собствениците и обитателите на жилища и етажните собственици, да организират почистването от сняг и лед и поддържането на тротоари, плочници и прилежащите територии към притежаваните или ползваните от тях обекти.
 
Със започване на снеговалежи, снегонавявания, обледяване на тротоари плочници , както и при образуване на ледени висулки определени от мен длъжностни лица да извършват проверки по изпълнение на настоящата Заповед и в случай на констатиране на неизпълнение да бъдат налагани предвидени в Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик административни наказания, а именно: глоба до 2000 лева за физически лица, а за едноличните търговци и юридическите лица-имуществена санкция до 15 000 лева. При повторност на физическите лица се налага глоба до 4000 лева, а на едноличните търговци и юридически лица-имуществена санкция до 30 000 лева.
 
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение , като препис от същата се обяви на таблото на входа на сградата на общинска администрация Пазарджик и се публикува в един местен ежедневник и на интернет страницата на Община Пазарджик.
Контролът по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на заместник-кмета на Община Пазарджик Петър Петров.
 
 
ТОДОР ПОПОВ
Кмет на община Пазарджик
 
 
 
Изготвил:
Георги Шикерджиев
Управител БМ „ Паркинги и охрана“
 
 
 
Съгласувано ПАО: