ЗАПОВЕД
№………............../.............……2015 год.
 
Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници, с цел осигуряването на нормален обществен ред и спокойствие за гражданите на община Пазарджик и на основание чл.44, ал.1, т.1 и т.4, във връзка с ал.2 от ЗМСМА,
 
                                                               Н А Р Е Ж Д А М:
 
Началникът на РУП - Пазарджик, началникът на РС ПБЗН – Пазарджик, кметовете на кметства,и ръководителите на административни подразделения на територията на община Пазарджик да вземат мерки за опазването и поддържането на обществения ред в периода от 24.12.2015 г. до 04.01.2016 г., като:
  1. Служителите на РУП - Пазарджик, да засилят контрола върху търговията и използването на пиротехнически средства, в съответствие с изискванията на Закона за оръжията,боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия.
  2. Забранявам използването на пиротехнически средства в закрити помещения, в близост до здравни заведения, детски градини, училища, църкви и други обществени места, и по време на провеждането на тържествени мероприятия, на които би могло да се създаде опасност за живота и здравето на гражданите, увреждане на имуществото им или нарушаването на спокойствието.
  3. Нарушителите да се санкционират съобразно Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик / НОР/ и други действащи нормативни разпоредби.
  4. Ръководителите и длъжностните лица, съобразно определената им компетентност, да вземат мерки за недопускане и предотвратяване на престъпления, пожари и други произшествия на контролираната територия в община Пазарджик.
  5. Да се осигури сигурност и безопасност на движението по улиците и пътищата на община Пазарджик, като се засилили контролът от страна на специализираните правоохранителни органи.
  6. До 12,00ч. на 23.12.2015 г., да се провери готовността на противопожарните ядра и техническата изправност на противопожарното оборудване и съоръжения в обектите.
  7. До 12,00ч. на 23.12.2015 г., ръководителите на здравни заведения да приведат в готовност електрическите генератори и спомагателното им обзавеждане.
 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на началника на РУП - Пазарджик, началника на РС ПБЗН - Пазарджик, кметовете на кметства, директорите на училища, детски, здравни и социални заведения, и ръководителите на административни звена на територията на община Пазарджик, за изпълнение.
 
ТОДОР ПОПОВ
Кмет на община Пазарджик
 
Изготвил:
ГЕОРГИ ШИКЕРДЖИЕВ
Управител БМ „ Паркинги и охрана“
 
 
Съгласувано ПАО: