projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Покана за участие в обществено обсъждане на актуализация на ИПГВР на гр. Пазарджик за периода 2014-2020 г.

PostHeaderIconПокана за участие в обществено обсъждане на актуализация на ИПГВР на гр. Пазарджик за периода 2014-2020 г.

П О К А Н А

 

Във връзка с извършване на актуализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик за периода 2014-2020 г. (ИПГВР) на 18.12.2015 г. от 14:00 часа в залата на Общински съвет - Пазарджик, Община Пазарджик ще проведе обществено обсъждане на новите проекти, които е необходимо да бъдат включени в ИПГВР съгласно указанията на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. Интегрираният план за градско възстановяване и развитие е план за икономическо и социално развитие или възстановяване на населеното място, който третира комплексно всички проблеми на територията, осигурява координация на секторните политики и обединява интересите на всички заинтересовани страни - бизнес, община, граждани и неправителствения сектор. ИПГВР съдържа пакет от проекти за обновяване на градската среда, чрез които да се подобри стандартът на живот, обликът на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост и социалната активност и е предпоставка за усвояване на средствата от Оперативните програми и фондовете на ЕС през плановия период 2014 – 2020 г.

Предложените за включване в ИПГВР нови проекти ще допринесат за подобряването на функционалните, пространственитe и градско-селските връзки на града с неговата периферия в социален, икономически и териториален контекст.

За участие в обсъждането са поканени представители на широката общественост, организации, институции и др.