projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно инвестиционна предложение „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕЦИРКУЛАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА РИБА” в землището на с. Величково, общ. Пазарджик.

PostHeaderIconСъобщение относно инвестиционна предложение „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕЦИРКУЛАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА РИБА” в землището на с. Величково, общ. Пазарджик.

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕЦИРКУЛАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА РИБА”

 

 

Местонахождение:
ПИ № 000898 с начин на трайно ползване - Рибарник, в землището на с. Величково, общ. Пазарджик.
 
Възложител:
"ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ" ООД, гр. Пазарджик, ул. "Граф Игнатиев" №22
 
 
        Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”
 

 

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /05.01.2016г. - 18.01.2016г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ