projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващи помещения с обща площ 28,20 кв. м., а именно: стоматологичен кабинет от 14,00 кв.м., находящ се в кв. 10 по плана на с. Дебращица.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващи помещения с обща площ 28,20 кв. м., а именно: стоматологичен кабинет от 14,00 кв.м., находящ се в кв. 10 по плана на с. Дебращица.

There are no translations available.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 45/17.12.2015 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 3

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващи помещения с обща площ 28,20 кв. м. /двадесет и осем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, а именно: стоматологичен кабинет от 14,00 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 17,40 кв.м., ½ ид.ч. от сервизни помещения с площ 6,00 кв.м., ½ ид.ч. от коридор с площ 5,00 кв.м., находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда с изба, построена в парцел Х /десети/ - здравна служба, в кв. 10 по плана на с. Дебращица, актувана с Акт за публична общинска собственост № 8/12.05.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 8,00 лв. /осем лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

Търгът ще се проведе на 15.02.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 12.01.2016 г. до 11.02.2016 г. на място, след заявка в кметство Дебращица

Депозитната вноска в размер на 9.60 лв. /девет лева и шестдесет стотинки/ се внася до 16,30 часа на 12.02.2016 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 08.02.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 12.02.2016 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357