projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 118/31.05.2012 год., взето с Протокол № 8 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 26.02.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 25.01.2016 г. до 25.02.2016 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 25.02.2016 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 19.02.2016 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 25.02.2016 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242                

 

 


 

                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 26.02.2016 г. от 11.30 часа

         

           гр. Пазарджик

 

          1.Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1707 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 140 кв.м. Трайно предназначение на територията- урбанизирана.Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди.В имота има построена (недовършена) масивна жилищна сграда на два етажа със застроена площ 37,50 кв.м., с 37 % завършеност на строителните работи. Административен адрес: ул.”Веслец”№ 58. По ПРЗ на имота, съставлява   УПИ ХVІ-655 в кв.540, актуван с акт за частна общинска собственост № 2783/10.05.2012 год., с начална тръжна цена –15 675 лева (данъчна оценка 2 212,00 лева).

          

       2.Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1708 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 86 кв.м. Трайно предназначение на територията- урбанизирана.Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди.В имота има построена (недовършена) масивна жилищна сграда на два етажа със застроена площ 37,50 кв.м., с 37 % завършеност на строителните работи. Административен адрес: ул.”Веслец”№ 56. По ПРЗ на имота, съставлява   УПИ ХVІІ-655 в кв.540, актуван с акт за частна общинска собственост № 2782/10.05.2012 год., с начална тръжна цена –14 055 лева (данъчна оценка 1 358,80 лева).

      

       3.Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1709 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 84 кв.м. Трайно предназначение на територията- урбанизирана.Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди.В имота има построена (недовършена) масивна жилищна сграда на два етажа със застроена площ 37,50 кв.м. с 37 % завършеност на строителните работи. Административен адрес: ул.”Веслец”№ 54. По ПРЗ на имота, съставлява УПИ ХVІІІ-655 в кв.540, актуван с акт за частна общинска собственост № 2781/10.05.2012 год., с начална тръжна цена – 13 995 лева (данъчна оценка 1 327,20 лева).

      

       4.Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1710 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 123 кв.м. Трайно предназначение на територията- урбанизирана.Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди.В имота има построена (недовършена) масивна жилищна два етажа със застроена площ 37,50 кв.м. с 37 % завършеност на строителните работи. Административен адрес: ул.”Веслец”№ 52. По ПРЗ на имота, съставлява УПИ ХІХ-655 в кв.540, актуван с акт за частна общинска собственост № 2780/10.05.2012 год., с начална тръжна цена – 15 165 лева (данъчна оценка 1 943,40 лева).

        

       5.Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1711 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 159 кв.м. Трайно предназначение на територията- урбанизирана.Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди.В имота има построена (недовършена) масивна жилищна сграда на два етажа със застроена площ 48,50 кв.м, с 37 % завършеност на строителните работи. Административен адрес: ул.”Веслец”№ 50. По ПРЗ на имота, съставлява   УПИ ХХ-655 в кв.540, актуван с акт за частна общинска собственост № 2787/11.05.2012 год., с начална тръжна цена – 18 170 лева (данъчна оценка 2 512,20 лева).

        

     6.Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1712 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 110 кв.м. Трайно предназначение на територията- урбанизирана.Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди.В имота има построена (недовършена) масивна жилищна сграда на два етажа със застроена площ 48,50 кв.м, (разгъната застроена площ 99,11 кв.м.), с 37 % завършеност на строителните работи. Административен адрес: ул.”Веслец”№ 48. По ПРЗ на имота, съставлява УПИ ХХІ-655 в кв.540, актуван с акт за частна общинска собственост № 2786/11.05.2012 год., с начална тръжна цена – 16 700 лева (данъчна оценка 1 738,00 лева).

        

       7.Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1716 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 148 кв.м. Трайно предназначение на територията- урбанизирана.Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди.В имота има построена (недовършена) масивна жилищна сграда на два етажа със застроена площ 48,50 кв.м, (разгъната застроена площ 99,11 кв.м.) с 37 % завършеност на строителните работи. Административен адрес: ул.”Веслец”№ 46. По ПРЗ на имота, съставлява   УПИ ХХІІ-655 в кв.540, актуван с акт за частна общинска собственост № 2784 от 11.05.2012 год., с начална тръжна цена – 17 840 лева (данъчна оценка 2 338,40 лева).