projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ПЛ. №№ 183 и 184, ПОПАДАЩИ В ПРОЕКТИРАНАТА УЛИЦА С О.Т.О.Т. 43а-43б В КВАРТАЛ 26 ПО ПЛАНА НА С. ДОБРОВНИЦА

PostHeaderIconОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ПЛ. №№ 183 и 184, ПОПАДАЩИ В ПРОЕКТИРАНАТА УЛИЦА С О.Т.О.Т. 43а-43б В КВАРТАЛ 26 ПО ПЛАНА НА С. ДОБРОВНИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ПЛ. №№ 183 и 184, ПОПАДАЩИ В ПРОЕКТИРАНАТА УЛИЦА С О.Т.О.Т.      43а-43б В КВАРТАЛ 26 ПО ПЛАНА НА С. ДОБРОВНИЦА

 

 

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинска собственост, Община Пазарджик

 

 

У В Е Д О М Я В А

 

 

собствениците на имоти, които попадат в проектираната улица с о.т.о.т. 43а-43б в квартал 26 по плана на с. Добровница за предстоящото отчуждаване, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, както следва:

 

 

 

     №

на имота

Вид

на

имота

Местона-

хождение

Размер на

отчуждава-

ната част

в кв.м.

Собственици на имота

Размер на         дължимото обезщетение

в лв.

част от имот

№ 183

дворно място

квартал 26

 

168

Н-ци Георги Стоянов Газиев; Васил Стоянов Газиев и Стоян Василев Стоянов

 

1 650

част от

имот

№ 184  

дворно място

квартал 26

51,4

Петруна Радкова Сарова и Александър Темелков Саров

510