projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с обща площ 44,40 кв. м, находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда с изба /бивш здравен дом/, построена в УПИ ХХ в кв. 26 по плана на с. Огняново.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с обща площ 44,40 кв. м, находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда с изба /бивш здравен дом/, построена в УПИ ХХ в кв. 26 по плана на с. Огняново.

There are no translations available.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с обща площ 44,40 /четиридесет и четири цяло и четиридесет стотни/ кв. м, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 22,00 кв. м, стерилизационна с площ 12,10 кв. м, ½ ид. ч. от чакалня с площ 17,10 кв. м и ½ ид. ч. от санитарен възел с площ 3,50 кв. м, находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда с изба /бивш здравен дом/, построена в УПИ ХХ /двадесети/ в кв. 26 /двадесет и шест/ по плана на с. Огняново, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1038/28.08.2008 г., вписан в дв. вх. рег. под № 7008/05.09.2008 г. том V, № 21 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещението: север – двор и УПИ ІІІ-297, изток – санитарен възел и чакалня, юг – двор и улица, запад – двор, с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 80,00 лв. /осемдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

 

Търгът ще се проведе на 16.03.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – ”Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 15.02.2016 г. до 15.03.2016 г. на място след заявка в Кметство Огняново.

Депозитната вноска в размер на 96,00 лв. /деветдесет и шест лева/ се внася до 16,30 часа на 15.03.2016 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 10.03.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 15.03.2016 г.

           

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357