projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре, Звъничево и Црънча, община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре, Звъничево и Црънча, община Пазарджик.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 28/26.01.2016 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 2

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре, Звъничево и Црънча, община Пазарджик, а именно:

1. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 14,00 /четиринадесет цяло/ кв. м, находящо се на втория етаж в двуетажна масивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ХХІ /двадесет и първи/ – битов комбинат, в кв. 30 / тридесет/ по плана на с. Мало Конаре, актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/25.05.2000 г., при съседи на помещението: север – стая за почивка, изток – коридор, юг – стоматологичен кабинет, запад – улица, с предназначение – офис/склад на медия, при начална месечна наемна цена без ДДС – 26,00 лв. /двадесет и шест лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 69,00 /шестдесет и девет цяло/ кв. м, находящо се в едноетажна масивна сграда, построена в УПИ І /първи/ - здравен дом, в кв. 19 /деветнадесет/ по плана на с. Звъничево, актуван с Акт за публична общинска собственост № 18/19.07.2001 г., при съседи на помещението: север – улица, изток – улица, юг – двор на здравната служба, запад – коридор, с предназначение – аптека, при начална месечна наемна цена без ДДС – 125,00 лв. /сто двадесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 18,00 /осемнадесет цяло/ кв. м, находящо се на първия етаж в двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ХІV /четиринадесети/ - здравен дом, в кв. 1 /едно/ по плана на с. Црънча, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1/09.11.1998 г., при съседи на помещението: север – стоматологичен кабинет, изток – УПИ Х – кметство, юг – улица с о.т. 6-9, запад – входно антре, с предназначение – аптека, при начална месечна наемна цена без ДДС – 35,00 лв. /тридесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

Търгът ще се проведе на 18.03.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата, към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, както и задължения към съответното кметство.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 16.02.2016 г. до 17.03.2016 г. на място след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за позиция № 1 - в размер на 31.20 лв. /тридесет и един лева и двадесет стотинки/.

- за позиция № 2 - в размер на 150.00 лв. /сто и петдесет лева/.

- за позиция № 3 - в размер на 42.00 лв. /четиридесет и два лева/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 17.03.2016 г. в касата на съответното кметство.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 11.03.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 17.03.2016 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357