projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Програма за управление 2015-2019
Индекс
Програма 2015-2019 г.
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ
ИНФРАСТРУКТУРА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
ТУРИЗЪМ
СПОРТ
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Всички страници

Община ПАЗАРДЖИК

4400  Пазарджик, бул. България  №2, Общинска администрация,

тел:  / 034/ 44 55  01,

факс:  /034/ 44 24 95

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.П Р О Г Р А М А

2015-2019 г.Резюме

Програмата взима под внимание стратегическите цели за общинско развитие за периода 2015 – 2019 г. и в частност на ИПГВР като същевременно отразява възможностите за осигуряване на финансиране от Структурните фондове на ЕС.

 

ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

 

ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

При предоставянето на публични услуги Община Пазарджик ще се ръководи от принципите на прогнозируемост, ефективност, ефикасност и контрол от страна на гражданите.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Достъп до информация, административна прозрачност и регламентираност на административните процедури. Ефективно и ефикасно управление ресурсите на Oбщината.

ИИНВЕСТИЦИИ И ЗАЕТОСТ

Създаване на условия за развитието на бизнес средата и повишаване на заетостта в Община Пазарджик.

ИНФРАСТРУКТУРА

Община Пазарджик не е само град Пазарджик и град Пазарджик не е само център.

 ОБРАЗОВАНИЕ

Главна ценност в образователната система е детето. Работата на общинската администрация и кметовете в селата следва да бъдат подчинени на основната цел – осигуряване на равен достъп и качествено образование на децата.

КУЛТУРА

Културата е духовният облик на Община Пазарджик – колкото по-пъстра и многообразна бъде, толкова повече ще се обогатяват гражданите на Пазарджик.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Социалната  политика  в  Община  Пазарджик ще  бъде  насочена към  намаляване  на  безработицата,  повишаване  качеството  на  живот  на  хората  с  ниски  доходи, хора  с  увреждания, сираци, самотни  майки,  деца нуждаещи  се  от  закрила  и  болни  възрастни  хора.

СПОРТ И ТУРИЗЪМ

Насърчаване на масовия спорт, привличане на децата и младежите в спортните зали и подпомагане на клубната дейност.

ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

Толерантност, взаимопомощ и насърчаване на различията в рамките на общоприетите от местната общност правила.