projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Програма за управление 2015-2019
Индекс
Програма 2015-2019 г.
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ
ИНФРАСТРУКТУРА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
ТУРИЗЪМ
СПОРТ
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Всички страници

          1.АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

За реализацията на качествено административно обслужване на населението Община Пазарджик планира осигуряването на ефективно функциониране на електронното правителство и увеличаване броя на услугите предоставяни по електронен път. Важен приоритет в тази сфера е продължаване на процеса на автоматизиране на дейностите. За постигането на тази цел следва да се осъществи следното:

Създаване на електронен вариант на личните регистрационни картони на населението в град Пазарджик и кметствата, с което ще отпадне поддръжката им на хартиен носител.

Създаване на електронен регистър чрез цифровизация на картотечния регистър на починалите лица в град Пазарджик и кметствата. Регистърът ще улесни дейността по издаване на документи по гражданско състояние, свързани с данните на починалите лица.

Въвеждане на актовете по гражданско състояние в Националния регистър по гражданско състояние (НРГС), с което ще се предостави възможност на гражданите да се снабдяват с преписи от актовете в цялата страна.

Внедряване на автоматизирана деловодна система в кметствата на Община Пазарджик за осъществяване на деловодната дейност и документообработка, което ще осигури бързо намиране на всеки регистриран документ, ще предостави възможност за ускорено извличане на справочни данни за всяка регистрирана преписка, ще регламентира ефективна технология за сроков контрол и архивно запазване на документите и ще се преустанови използването на деловодни регистри, поддържани на хартиен носител.

Издаване на документи по гражданска регистрация от НБД „Население” на лица, независимо от адресната им регистрация при сверени електронни лични регистрационни картони.

Издаване на удостоверения от актове по гражданско състояние за събития, настъпили след 2000г. на територията на цялата страна при електронно подписани актове.