projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Програма за управление 2015-2019
Индекс
Програма 2015-2019 г.
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ
ИНФРАСТРУКТУРА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
ТУРИЗЪМ
СПОРТ
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Всички страници


2. ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

2.1 УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Основни мерки в сферата, касаеща управлението на отпадъци, са  затваряне и рекултивиране на остаряло депо за твърди и строителни отпадъци, изграждане на ново депо, в т. ч. изграждане на съоръжения и инсталации, контролиране и недопускане появата на нови нерегламентирани сметища в населените  места от региона, рекултивация на замърсени терени и въвеждане на разделно събиране на битовите и промишлени отпадъци.

Сред тези мерки се откроява един стратегически инвестиционен проект за дългосрочно управление на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община Пазарджик - изграждането на депо за битови отпадъци. В тази връзка общината е в процес на реализиране на инвестиционен проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците от регион Пазарджик”, а като част от него в момента се изгражда „Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”.

Наред с горното, Община Пазарджик ще поддържа постигната система за организирано събиране и транспортиране на отпадъците, обхващаща 100% от населението на общината – гр. Пазарджик и 31 населени места от територията на общината, ще подобрява качеството на предлаганата услуга .

Приоритетът е насочен основно  към постигане на съответствие с европейските Директива 75/442/ЕИО относно управление на отпадъците и Директива 1999/31/ЕИО относно депониране на отпадъци. 

2.2 ПУБЛИЧЕН ТРАНСПОРТ

За да реши комуникационните си проблеми, Община Пазарджик поставя акцент върху непрекъснатото подобряване на транспортната система като един от елементите на Общия

градоустройствен план и постоянното оптимизиране на организацията на движението на МПС в гр. Пазарджик. Крайната цел на целия приоритет е изграждането на достъпен, природосъобразен и удобен обществен градски транспорт, съобразен с реалностите на града и населените места.

2.3 ОСВЕТЛЕНИЕ

 

Важен приоритет, наред с поддържане на изградената система за улично осветление, е и въвеждането на енергоспестяващи технологии и източници на енергия. Предвижда се продължаване на дейности по реконструкция, монтаж и поддръжка на външно осветление в предблокови и междублокови пространства, зелени площи и второстепенни улици в гр. Пазарджик и населените места от територията на общината.