projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Програма за управление 2015-2019
Индекс
Програма 2015-2019 г.
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ
ИНФРАСТРУКТУРА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
ТУРИЗЪМ
СПОРТ
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Всички страници

5. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

5.1 ОБРАЗОВАНИЕ

В сферата на образованието се открояват следните два приоритета:

Оптимизация на училищната мрежа. Поставените цели са:

- осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички ученици, подлежащи на задължително обучение;

- намаляване броя на маломерните и слети паралелки и постигане на максимален обхват на децата в задължителна училищна възраст;

- ефикасност при разходването на финансовия ресурс

- създаване на подходящи условия за здравословно хранене на учениците от средищните училища.

Подобряване на материално-техническата база чрез извършване на основни и текущи ремонти на начални и основни училища и детски градини в града, които не са били обект на ремонтни дейности в предходен период. Изпълнението на тази цел може да бъде осигурено чрез включването в програми за финансиране и съфинансиране на проекти на училища и детски градини със средства от ЕС и националния бюджет. От съществено значение е изграждането на съоръжения за достъпна архитектурна среда за деца и ученици с увреждания; саниране на ОДЗ „Валентина Терешкова” и ЦДГ „Върбица”. Продължаваща подкрепа и специално внимание на средата, в която се обучават учениците от града и населените места. Предстоящо саниране на сградите на СОУ „Д- р Петър Берон”, ОУ „Любен Каравелов” и СОУ „Димитър Гачев”.

Разработване на общинска програма за финансиране на малки училищни проекти за осмисляне свободното време на децата и учениците през лятната ваканция;

Финансиране на групи на СИП „Здравно образование” в общинските училища;

Изграждане на площадка за обучение по Безопасност на движението по пътищата в парк „Стадиона”;

Поддръжка на детските градини и местата в тях, отговарящи на потребностите и високите изисквания за обучение и възпитание на най- малките съграждани. Саниране на детско заведение „Върбица”;

    

5.2 КУЛТУРА

В сферата на културата се планира осигуряване на съответните условия за провеждане на вече утвърдените събития от културния календар на Община Пазарджик. Ще се положат усилия за разширяване и разнообразяване на същия. Продължаване на успешната практика за подкрепа на дейността на активни съсловия от културните среди. Осигуряване на изданията на всички утвърдени фестивали и търсене на финансиране за нови дейности и прояви в културната, литературна и художествена сфера, фестивали като:

- ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „АРТ ИДЕЯ – АРТ АЛЕЯ”;

- МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ – ЗИМНИ МУЗИКАЛНИ ВЕЧЕРИ „ПРОФ. ИВАН СПАСОВ” – ПАЗАРДЖИК;

- ПЛЮС ФЕСТИВАЛ – ПАЗАРДЖИК;

Необходимо е да се предприемат действия за подобряване на материално-техническата база и състоянието на сградите, използвани от различните културни институти. 

- Предстои ремонт и възстановяване на сградата на бившия куклен театър.

- Изграждане на репетиционна зала за съставите на ОДК.

- Разработване на общинска програма за проектно финансиране на литературни издания на местни автори.

- Изграждане и оборудване на постоянна сцена на открито в парк „Острова”.

- Реализиране на скулптурен проект „Свободен полет” в парк „Стадиона”.

- Изграждане на културно – информационен център и арт зона за интеркултурни събития.