projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Програма за управление 2015-2019
Article Index
Програма 2015-2019 г.
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ
ИНФРАСТРУКТУРА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
ТУРИЗЪМ
СПОРТ
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
All Pages

3. ИНФРАСТРУКТУРА

3.1 ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

По отношение на пътната инфраструктура Община Пазарджик залага на следните два приоритета:

Осигуряване на пътни трасета и пътни връзки, посредством които, при преминаването на транзитния трафик минимално да се натоварват вътрешни градски улици и булеварди. От съществено значение за осъществяването на тази цел е реализацията на инициативата „Западен околовръстен път”, който е част републиканската пътна мрежа и като такъв, следва да бъде финансиран от АПИ. В тази връзка Община Пазарджик ще положи всички усилия за реализацията и ускоряването на проекта.

Поддържане и реконструкция на вътрешноградската улична мрежа и тази на населените места, както и междуселищната общинска такава. Изпълнението на тази цел способства интеграцията на населените места в рамките на общината, увеличава мобилността на работната сила, улеснява достъпа до различни видове услуги, осигурява безопасността на движение. В допълнение на горното се предвижда при наличие на възможност да се изградят джобове за паркиране на улиците, обект на ремонти. Община Пазарджик разполага с проекти в различни фази за осъществяване на ремонтни дейности на основни улици и булеварди както следва:

Ремонт на второстепенни улици в гр. Пазарджик, благоустрояване на околоблоковите пространства и подходите към тях, както и на вторичните центрове в кварталите на града;

Подобряване на състоянието на пътната инфраструктура в населените места в Община Пазарджик – чакълиране и асфалтиране;

Поддържане и благоустрояване на паркове и зелени площи, постепенна подмяна на дървесните видове;

Благоустрояване на тротоари;

3.2 ГРАДСКА СРЕДА

По отношение на градската среда се планират дейности, които са насочени в следните две направления:

Осигуряване на безопасна градска среда – планира се изпълнението на поредица от мерки, посредством които да се осигури безопасността на жителите на общината. За постигането на тази е необходимо изпълнението на следните мерки:

- Изграждане на система за видеонаблюдение в обектите общинска собственост и публичните територии;

- Прилагане на ГПОД - монтаж на указателни табели, хоризонтална и вертикална маркировка;

- Изграждане на светофарни уредби и таймери към тях;

- Указателни табели - входно-изходни артерии на населените места на селищата в Община Пазарджик;

- Привеждане на съществуващите в състояние отговарящо на изискванията за безопасност

Подобряване на физическата среда - чрез изпълнението на мерки свързани с благоустрояване на вторичните центрове в кварталите; подобряване на материално-техническата база на училищата и детски градини; подържане и подобряване на условията на Градския пазар и кварталните такива; разширяване на подържаните зелени площи, както в парковете, така и тези, разположени в междублоковите пространства; с изграждане на нови детски площадки се цели създаване на по-добри условия за живот и развитие на стопанска дейност; ремонт на жилищни квартали, разположени извън централната градска част; стартиране на проекти за реновиране на кварталите „Мостът на Лютата”, „Марица” и „Болнична”; облагородяване на „Зоната на здравето”, изграждане на пешеходен мост над река Марица и свързването й с Парк – остров „Свобода”, обособяване на паркови алеи, зони за спорт, отдих и развлечения.

Реализацията на тези мерки може да се осъществи, както посредством кандидатстване от страна на Община Пазарджик за безвъзмездно финансиране по съответни програмни схеми, така и чрез публично-частни партньорства.