projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Програма за управление 2015-2019
Article Index
Програма 2015-2019 г.
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ
ИНФРАСТРУКТУРА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
ТУРИЗЪМ
СПОРТ
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
All Pages

 

8. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

Община Пазарджик е една от малкото общини в България с качествено развита система от социални услуги за деца и лица в риск. Към така изградената система през настоящия мандат, за да бъде пълен наборът от социални услуги, се планира разкриването на нови социални услуги. Усилията в тази сфера ще бъдат насочени към подпомагане на най – уязвимите групи, децата и възрастните.

 

- УСЛУГИ ЗА ДЕЦА:

 

1. Център за настаняване от семеен тип за деца от 0-3 години с увреждания, капацитет 8 места в гр. Пазарджик сградата на бившето ДМСГД;

2. Център за майчино и детско здравеопазване за деца от 0-3 години с увреждания, капацитет 50 места в гр. Пазарджик сградата на бившето ДМСГД

3.Семейно консултативен център, за деца от 0-3 години с увреждания, капацитет 30 места в гр. Пазарджик сградата на бившето ДМСГД;

4. Дневен център за деца от 0-3 години с увреждания, капацитет 20 места, в гр. Пазарджик сградата на бившето ДМСГД;

5. Комплекс от интегрирани здравно –социални услуги за деца от 0-7 години, капацитет 50 места в гр. Пазарджик, сградата на детски център „Явор”, филиал на ЦДГ „Дъга”.

6. Център за работа с деца на улицата, за деца избягали от дома си или от СИ; Деца необхванати от образователната система или отпаднали от нея; Скитащи; Деца жертви на злоупотреба, насилие или експлоатация; родители със зависимости и хронични заболявания. Капацитет 30 места в гр. Пазарджик,.;

          

   - УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ

 

1. Приют за възрастни, за безпризорни и просещи лица на улицата, капацитет 15 места в гр. Пазарджик;

2. Дневен център за възрастни хора с физически увреждания с капацитет 20 места в гр. Пазарджик;

3. Хоспис медико-социална услуга, за хора, които не могат да се обслужват сами, с тежки заболявания с капацитет 15 места в гр. Пазарджик;

4. Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с диабет, капацитет 15 места в гр. Пазарджик;

5. Продължава подкрепата и увеличаване на средствата за общинската инициатива „Ин витро”.

 

   Приоритетите на Община Пазарджик, във връзка със социалните услуги

са подобряване живота на хората в общината и подпомагане на отделните социални, възрастови, етнически и културни групи с цел преодоляване на различията и изграждане на хуманни взаимоотношения в рамките на общността. Устойчивост на изградената палитра от социални услуги и създаване на нови. Подпомагане на хората от „третата възраст” чрез развиване дейността на пенсионерските клубове. Подкрепа на деца и семейства в неравностойно положение, чрез въвеждане на здравно – социални услуги.