projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Програма за управление 2015-2019
Article Index
Програма 2015-2019 г.
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ
ИНФРАСТРУКТУРА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
ТУРИЗЪМ
СПОРТ
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
All Pages
There are no translations available.

Община ПАЗАРДЖИК

4400  Пазарджик, бул. България  №2, Общинска администрация,

тел:  / 034/ 44 55  01,

факс:  /034/ 44 24 95

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itП Р О Г Р А М А

2015-2019 г.Резюме

Програмата взима под внимание стратегическите цели за общинско развитие за периода 2015 – 2019 г. и в частност на ИПГВР като същевременно отразява възможностите за осигуряване на финансиране от Структурните фондове на ЕС.

 

ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

 

ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

При предоставянето на публични услуги Община Пазарджик ще се ръководи от принципите на прогнозируемост, ефективност, ефикасност и контрол от страна на гражданите.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Достъп до информация, административна прозрачност и регламентираност на административните процедури. Ефективно и ефикасно управление ресурсите на Oбщината.

ИИНВЕСТИЦИИ И ЗАЕТОСТ

Създаване на условия за развитието на бизнес средата и повишаване на заетостта в Община Пазарджик.

ИНФРАСТРУКТУРА

Община Пазарджик не е само град Пазарджик и град Пазарджик не е само център.

 ОБРАЗОВАНИЕ

Главна ценност в образователната система е детето. Работата на общинската администрация и кметовете в селата следва да бъдат подчинени на основната цел – осигуряване на равен достъп и качествено образование на децата.

КУЛТУРА

Културата е духовният облик на Община Пазарджик – колкото по-пъстра и многообразна бъде, толкова повече ще се обогатяват гражданите на Пазарджик.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Социалната  политика  в  Община  Пазарджик ще  бъде  насочена към  намаляване  на  безработицата,  повишаване  качеството  на  живот  на  хората  с  ниски  доходи, хора  с  увреждания, сираци, самотни  майки,  деца нуждаещи  се  от  закрила  и  болни  възрастни  хора.

СПОРТ И ТУРИЗЪМ

Насърчаване на масовия спорт, привличане на децата и младежите в спортните зали и подпомагане на клубната дейност.

ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

Толерантност, взаимопомощ и насърчаване на различията в рамките на общоприетите от местната общност правила.

 

 

 

 

 


          1.АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

За реализацията на качествено административно обслужване на населението Община Пазарджик планира осигуряването на ефективно функциониране на електронното правителство и увеличаване броя на услугите предоставяни по електронен път. Важен приоритет в тази сфера е продължаване на процеса на автоматизиране на дейностите. За постигането на тази цел следва да се осъществи следното:

Създаване на електронен вариант на личните регистрационни картони на населението в град Пазарджик и кметствата, с което ще отпадне поддръжката им на хартиен носител.

Създаване на електронен регистър чрез цифровизация на картотечния регистър на починалите лица в град Пазарджик и кметствата. Регистърът ще улесни дейността по издаване на документи по гражданско състояние, свързани с данните на починалите лица.

Въвеждане на актовете по гражданско състояние в Националния регистър по гражданско състояние (НРГС), с което ще се предостави възможност на гражданите да се снабдяват с преписи от актовете в цялата страна.

Внедряване на автоматизирана деловодна система в кметствата на Община Пазарджик за осъществяване на деловодната дейност и документообработка, което ще осигури бързо намиране на всеки регистриран документ, ще предостави възможност за ускорено извличане на справочни данни за всяка регистрирана преписка, ще регламентира ефективна технология за сроков контрол и архивно запазване на документите и ще се преустанови използването на деловодни регистри, поддържани на хартиен носител.

Издаване на документи по гражданска регистрация от НБД „Население” на лица, независимо от адресната им регистрация при сверени електронни лични регистрационни картони.

Издаване на удостоверения от актове по гражданско състояние за събития, настъпили след 2000г. на територията на цялата страна при електронно подписани актове.

 

 

 2. ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

2.1 УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Основни мерки в сферата, касаеща управлението на отпадъци, са  затваряне и рекултивиране на остаряло депо за твърди и строителни отпадъци, изграждане на ново депо, в т. ч. изграждане на съоръжения и инсталации, контролиране и недопускане появата на нови нерегламентирани сметища в населените  места от региона, рекултивация на замърсени терени и въвеждане на разделно събиране на битовите и промишлени отпадъци.

Сред тези мерки се откроява един стратегически инвестиционен проект за дългосрочно управление на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община Пазарджик - изграждането на депо за битови отпадъци. В тази връзка общината е в процес на реализиране на инвестиционен проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците от регион Пазарджик”, а като част от него в момента се изгражда „Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”.

Наред с горното, Община Пазарджик ще поддържа постигната система за организирано събиране и транспортиране на отпадъците, обхващаща 100% от населението на общината – гр. Пазарджик и 31 населени места от територията на общината, ще подобрява качеството на предлаганата услуга .

Приоритетът е насочен основно  към постигане на съответствие с европейските Директива 75/442/ЕИО относно управление на отпадъците и Директива 1999/31/ЕИО относно депониране на отпадъци. 

2.2 ПУБЛИЧЕН ТРАНСПОРТ

За да реши комуникационните си проблеми, Община Пазарджик поставя акцент върху непрекъснатото подобряване на транспортната система като един от елементите на Общия

градоустройствен план и постоянното оптимизиране на организацията на движението на МПС в гр. Пазарджик. Крайната цел на целия приоритет е изграждането на достъпен, природосъобразен и удобен обществен градски транспорт, съобразен с реалностите на града и населените места.

2.3 ОСВЕТЛЕНИЕ

 

Важен приоритет, наред с поддържане на изградената система за улично осветление, е и въвеждането на енергоспестяващи технологии и източници на енергия. Предвижда се продължаване на дейности по реконструкция, монтаж и поддръжка на външно осветление в предблокови и междублокови пространства, зелени площи и второстепенни улици в гр. Пазарджик и населените места от територията на общината. 

 


3. ИНФРАСТРУКТУРА

3.1 ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

По отношение на пътната инфраструктура Община Пазарджик залага на следните два приоритета:

Осигуряване на пътни трасета и пътни връзки, посредством които, при преминаването на транзитния трафик минимално да се натоварват вътрешни градски улици и булеварди. От съществено значение за осъществяването на тази цел е реализацията на инициативата „Западен околовръстен път”, който е част републиканската пътна мрежа и като такъв, следва да бъде финансиран от АПИ. В тази връзка Община Пазарджик ще положи всички усилия за реализацията и ускоряването на проекта.

Поддържане и реконструкция на вътрешноградската улична мрежа и тази на населените места, както и междуселищната общинска такава. Изпълнението на тази цел способства интеграцията на населените места в рамките на общината, увеличава мобилността на работната сила, улеснява достъпа до различни видове услуги, осигурява безопасността на движение. В допълнение на горното се предвижда при наличие на възможност да се изградят джобове за паркиране на улиците, обект на ремонти. Община Пазарджик разполага с проекти в различни фази за осъществяване на ремонтни дейности на основни улици и булеварди както следва:

Ремонт на второстепенни улици в гр. Пазарджик, благоустрояване на околоблоковите пространства и подходите към тях, както и на вторичните центрове в кварталите на града;

Подобряване на състоянието на пътната инфраструктура в населените места в Община Пазарджик – чакълиране и асфалтиране;

Поддържане и благоустрояване на паркове и зелени площи, постепенна подмяна на дървесните видове;

Благоустрояване на тротоари;

3.2 ГРАДСКА СРЕДА

По отношение на градската среда се планират дейности, които са насочени в следните две направления:

Осигуряване на безопасна градска среда – планира се изпълнението на поредица от мерки, посредством които да се осигури безопасността на жителите на общината. За постигането на тази е необходимо изпълнението на следните мерки:

- Изграждане на система за видеонаблюдение в обектите общинска собственост и публичните територии;

- Прилагане на ГПОД - монтаж на указателни табели, хоризонтална и вертикална маркировка;

- Изграждане на светофарни уредби и таймери към тях;

- Указателни табели - входно-изходни артерии на населените места на селищата в Община Пазарджик;

- Привеждане на съществуващите в състояние отговарящо на изискванията за безопасност

Подобряване на физическата среда - чрез изпълнението на мерки свързани с благоустрояване на вторичните центрове в кварталите; подобряване на материално-техническата база на училищата и детски градини; подържане и подобряване на условията на Градския пазар и кварталните такива; разширяване на подържаните зелени площи, както в парковете, така и тези, разположени в междублоковите пространства; с изграждане на нови детски площадки се цели създаване на по-добри условия за живот и развитие на стопанска дейност; ремонт на жилищни квартали, разположени извън централната градска част; стартиране на проекти за реновиране на кварталите „Мостът на Лютата”, „Марица” и „Болнична”; облагородяване на „Зоната на здравето”, изграждане на пешеходен мост над река Марица и свързването й с Парк – остров „Свобода”, обособяване на паркови алеи, зони за спорт, отдих и развлечения.

Реализацията на тези мерки може да се осъществи, както посредством кандидатстване от страна на Община Пазарджик за безвъзмездно финансиране по съответни програмни схеми, така и чрез публично-частни партньорства.


4. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Един от най – важните приоритети в тази посока за Община Пазарджик е обновяването на многофамилните жилищни сгради на територията на град Пазарджик. За целта активно ще бъдат използвани възможностите, които предоставя Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и изпълнението на Инвестиционната програма, която е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик, финансирана от оперативна програма „Региони в растеж“.


5. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

5.1 ОБРАЗОВАНИЕ

В сферата на образованието се открояват следните два приоритета:

Оптимизация на училищната мрежа. Поставените цели са:

- осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички ученици, подлежащи на задължително обучение;

- намаляване броя на маломерните и слети паралелки и постигане на максимален обхват на децата в задължителна училищна възраст;

- ефикасност при разходването на финансовия ресурс

- създаване на подходящи условия за здравословно хранене на учениците от средищните училища.

Подобряване на материално-техническата база чрез извършване на основни и текущи ремонти на начални и основни училища и детски градини в града, които не са били обект на ремонтни дейности в предходен период. Изпълнението на тази цел може да бъде осигурено чрез включването в програми за финансиране и съфинансиране на проекти на училища и детски градини със средства от ЕС и националния бюджет. От съществено значение е изграждането на съоръжения за достъпна архитектурна среда за деца и ученици с увреждания; саниране на ОДЗ „Валентина Терешкова” и ЦДГ „Върбица”. Продължаваща подкрепа и специално внимание на средата, в която се обучават учениците от града и населените места. Предстоящо саниране на сградите на СОУ „Д- р Петър Берон”, ОУ „Любен Каравелов” и СОУ „Димитър Гачев”.

Разработване на общинска програма за финансиране на малки училищни проекти за осмисляне свободното време на децата и учениците през лятната ваканция;

Финансиране на групи на СИП „Здравно образование” в общинските училища;

Изграждане на площадка за обучение по Безопасност на движението по пътищата в парк „Стадиона”;

Поддръжка на детските градини и местата в тях, отговарящи на потребностите и високите изисквания за обучение и възпитание на най- малките съграждани. Саниране на детско заведение „Върбица”;

    

5.2 КУЛТУРА

В сферата на културата се планира осигуряване на съответните условия за провеждане на вече утвърдените събития от културния календар на Община Пазарджик. Ще се положат усилия за разширяване и разнообразяване на същия. Продължаване на успешната практика за подкрепа на дейността на активни съсловия от културните среди. Осигуряване на изданията на всички утвърдени фестивали и търсене на финансиране за нови дейности и прояви в културната, литературна и художествена сфера, фестивали като:

- ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „АРТ ИДЕЯ – АРТ АЛЕЯ”;

- МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ – ЗИМНИ МУЗИКАЛНИ ВЕЧЕРИ „ПРОФ. ИВАН СПАСОВ” – ПАЗАРДЖИК;

- ПЛЮС ФЕСТИВАЛ – ПАЗАРДЖИК;

Необходимо е да се предприемат действия за подобряване на материално-техническата база и състоянието на сградите, използвани от различните културни институти. 

- Предстои ремонт и възстановяване на сградата на бившия куклен театър.

- Изграждане на репетиционна зала за съставите на ОДК.

- Разработване на общинска програма за проектно финансиране на литературни издания на местни автори.

- Изграждане и оборудване на постоянна сцена на открито в парк „Острова”.

- Реализиране на скулптурен проект „Свободен полет” в парк „Стадиона”.

- Изграждане на културно – информационен център и арт зона за интеркултурни събития.


6. ТУРИЗЪМ

Планира се изготвяне на карта за културен туризъм в Община Пазарджик, която ще улесни запознаването на жителите и гостите на общината с историческите и културни забележителности.

         Планира се създаването на Консултативен съвет по въпросите на туризма, в чийто състав да участват с равен брой представители на местната администрация и на регионални или общински музеи, от една страна, и на туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, и други физически и юридически лица, които имат отношение към развитието на туризма, от друга страна.

Целите и дейностите на Съвета по туризъм ще бъдат да изгражда стратегии за развитие на видовете туризъм, за които нашият регион има предпоставки и природни дадености, като културно-исторически туризъм, планински туризъм, селски туризъм, спортно-приключенски туризъм, както и различни видове алтернативен туризъм.

Проучване на възможности за откриване и направа на нови екопътеки и туристически маршрути в Община Пазарджик.

Ежегодно провеждане на летен лагер „Школа по планинарство” на хижа „Добра Вода”.


7. СПОРТ

Община Пазарджик ще съсредоточи усилията си за възраждане на професионалните футбол и волейбол в Пазарджик. Насърчаване на аматьорски спорт и финансиране на разнообразни по вид прояви и събития, свързани с масовия спорт за граждани от различни възрастови групи. Изграждане на нови и поддръжка на стари спортни и детски площадки, включително футболни игрища и зони за уличен фитнес.

Развитието на спорта в Община Пазарджик ще продължи в няколко направления:

І Спорт за всички, или т.н. масов спорт, който предвижда:

1. Осигуряване на свободен достъп на спортната база с квалифицирани специалисти във ваканционните дни за приобщаване на учениците и децата в неравностойно положение към занималня с физически упражнения и спорт за подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност.

2. Осигуряване на богат общински спортен календар по различните видове спорт за учениците по възрасти от Община Пазарджик.

ІІ Високо спортно майсторство:

За реализиране на всички планирани цели е необходимо и развитие на материалната база, изразяващо се в:

- Възстановяване и модернизиране на спортната зала, прилежащите и помещения и спортни площадки на „Зоната на здравето” и приспособяване за спортуване на хора с увреждания.

- Реновиране на стадион „Г. Бенковски”, позволяващо водене подготовката на отборите по футбол и лека атлетика и провеждане на официални срещи и състезания.

- Продължаване модернизирането на спортните зали „Васил Левски”, „Младост” и комплекс „Хебър” с цел превръщането им в притегателен център на подрастващите за занималня с физически упражнения и спорт.

- Изграждане на зона за фитнес на открито в парк „Острова” и парк „Стадиона”.


 

8. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

Община Пазарджик е една от малкото общини в България с качествено развита система от социални услуги за деца и лица в риск. Към така изградената система през настоящия мандат, за да бъде пълен наборът от социални услуги, се планира разкриването на нови социални услуги. Усилията в тази сфера ще бъдат насочени към подпомагане на най – уязвимите групи, децата и възрастните.

 

- УСЛУГИ ЗА ДЕЦА:

 

1. Център за настаняване от семеен тип за деца от 0-3 години с увреждания, капацитет 8 места в гр. Пазарджик сградата на бившето ДМСГД;

2. Център за майчино и детско здравеопазване за деца от 0-3 години с увреждания, капацитет 50 места в гр. Пазарджик сградата на бившето ДМСГД

3.Семейно консултативен център, за деца от 0-3 години с увреждания, капацитет 30 места в гр. Пазарджик сградата на бившето ДМСГД;

4. Дневен център за деца от 0-3 години с увреждания, капацитет 20 места, в гр. Пазарджик сградата на бившето ДМСГД;

5. Комплекс от интегрирани здравно –социални услуги за деца от 0-7 години, капацитет 50 места в гр. Пазарджик, сградата на детски център „Явор”, филиал на ЦДГ „Дъга”.

6. Център за работа с деца на улицата, за деца избягали от дома си или от СИ; Деца необхванати от образователната система или отпаднали от нея; Скитащи; Деца жертви на злоупотреба, насилие или експлоатация; родители със зависимости и хронични заболявания. Капацитет 30 места в гр. Пазарджик,.;

          

   - УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ

 

1. Приют за възрастни, за безпризорни и просещи лица на улицата, капацитет 15 места в гр. Пазарджик;

2. Дневен център за възрастни хора с физически увреждания с капацитет 20 места в гр. Пазарджик;

3. Хоспис медико-социална услуга, за хора, които не могат да се обслужват сами, с тежки заболявания с капацитет 15 места в гр. Пазарджик;

4. Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с диабет, капацитет 15 места в гр. Пазарджик;

5. Продължава подкрепата и увеличаване на средствата за общинската инициатива „Ин витро”.

 

   Приоритетите на Община Пазарджик, във връзка със социалните услуги

са подобряване живота на хората в общината и подпомагане на отделните социални, възрастови, етнически и културни групи с цел преодоляване на различията и изграждане на хуманни взаимоотношения в рамките на общността. Устойчивост на изградената палитра от социални услуги и създаване на нови. Подпомагане на хората от „третата възраст” чрез развиване дейността на пенсионерските клубове. Подкрепа на деца и семейства в неравностойно положение, чрез въвеждане на здравно – социални услуги.