projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно изработен проект на ПУП-ПРЗ за общински поземлен имот 069122 с начин на трайно ползване “Сметище” в местност “Кърски ливади”, по КВС, землището на с. Сарая, Община Пазарджик.

PostHeaderIconСъобщение относно изработен проект на ПУП-ПРЗ за общински поземлен имот 069122 с начин на трайно ползване “Сметище” в местност “Кърски ливади”, по КВС, землището на с. Сарая, Община Пазарджик.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП-ПРЗ за общински поземлен имот 069122 с начин на трайно ползване “Сметище” в местност “Кърски ливади”, по КВС, землището на с. Сарая, Община Пазарджик, като с ПР за имота се обособява УПИ XX -122, Гробищен парк, регулацията на който се отдръпва на 2м, за разширяване на съществуващия полски път. С ПЗ за ново обособения УПИ се предвижда свободно стоящо застрояване с височина до 10м., при показателите за зона “Кoo”(комплексно обществено обслужване)- П заст. 50%, П озел. 50% и Кинт. 1,0, съгласно означенията на приложения проект.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал.2 т.4 и 5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.