projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешаване изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешаване изработване на ПУП

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

Решение № 15 от 26.01.2016 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 002019, местн. „Пенева нива”, земл. Главиница

Решение № 16 от 26.01.2016 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.22.68, местн. „Сазлъка”, земл. Пазарджик

Решение № 17 от 26.01.2016 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 112011, местн. „Беглика”, земл. Црънча

Решение № 18 от 26.01.2016 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 047059 и 047054, местн. „Черни могили”, земл. Звъничево

Решение № 19 от 26.01.2016 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 027012 и 027010, местн. „Маховица”, земл. Паталеница

Решение № 20 от 26.01.2016 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 046011, местн. „Черни могили”, земл. Звъничево

Решение № 21 от 26.01.2016 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 108013, местн. „Балталъка”, земл. Величково

Решение № 22 от 26.01.2016 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 000592 и 333012, местн. „Възстановими граници”, земл. Пищигово

Решение № 23 от 26.01.2016 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 035280, местн. „Лаката”, земл. Черногорово

Решение № 24 от 26.01.2016 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 138007 и 138009, местн. „Капаница”, земл. Мало Конаре

Заповед № 10 / 03.02.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ І, ІІ, ІІІ, V и VІ в кв. 330 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 11 / 05.02.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ в кв. 292 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 12 / 05.02.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ в кв. 418 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 13 / 05.02.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ І от Парцеларен план на Стопански двор, местн. „Дупката”, земл. Синитово

Заповед № 14 / 05.02.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ, VІІІ и ІХ в кв. 511 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 18 / 11.02.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-8, За жилищно застрояване, местн. „Ливадите” земл. Дебръщица