PostHeaderIconВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ПРИЕМАНЕ, ПРЕНАСЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ПРАТКИ / УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ/ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАЗАРДЖИК”

There are no translations available.

Наименование Дата на публикуване/Неприложимо
Публична покана по чл.101б заедно с приложенията към същата

29.02.2016

Писмени разяснения по условията на обществената поръчка Неприложимо
Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 06.04.2016
Договор
Допълнително споразумение към договор Неприложимо
 Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договора за обществена поръчка

Неприложимо

 Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договор

Неприложимо