projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ПЕТРОЛНИ УТАЙКИ ОТ СОНДИРАНЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ГАЗ, ЧРЕЗ ВТВЪРДЯВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩА ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ”

PostHeaderIconСъобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ПЕТРОЛНИ УТАЙКИ ОТ СОНДИРАНЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ГАЗ, ЧРЕЗ ВТВЪРДЯВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩА ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ”

There are no translations available.

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ПЕТРОЛНИ УТАЙКИ ОТ СОНДИРАНЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ГАЗ, ЧРЕЗ ВТВЪРДЯВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩА ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ”

 

Местонахождение: в ПИ с идентификатор 55155.20.112, местност "Якуба", землище на гр. Пазарджик

Възложител: "ЛЮДОН ТРАНС" ЕООД, гр. София, ул. "Ангел Кънчев" №5, ет.5

 

        Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /07.03.2016г. - 21.03.2016г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ