projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Априлци и Ивайло, община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Априлци и Ивайло, община Пазарджик.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 46/25.02.2016 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 3

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Априлци и Ивайло, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 15.04.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 15.03.2016 г. до 14.04.2016 г. на място след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за позиция № 1 от Приложение № 1 - в размер на 13.20 лв. /тринадесет лева и двадесет стотинки/.

- за позиция № 2 от Приложение № 1 - в размер на 97.20 лв. /деветдесет и седем лева и двадесет стотинки/.

- за позиция № 3 от Приложение № 1 - в размер на 93.60 лв. /деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 14.04.2016 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210,  BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 13.04.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 14.04.2016 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 15.04.2016 г. ОТ 11.30 Ч.

1. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинет, манипулационна и чакалня с обща площ 42,20 /четиридесет и две цяло и двадесет стотни/ кв. м, находящи се на първия етаж в масивна сграда на два етажа с мазе, построена в УПИ І /първи/ - кметство, здравна служба и хлебопекарница, в кв. 4 /четири/ по плана на с. Априлци, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1/19.06.2000 г., вписан в дв.вх.рег. под № 6293/21.10.2005 г., том ІV, акт № 249 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, при съседи на помещенията: север – вход на кметството, изток – коридор, юг – зелена площ, запад – площад, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 11,00 лв. /единадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинет, детска консултация, 1/3 ид. ч. от чакалня, 1/3 ид. ч. от стерилизационна и 1/3 ид. ч. от санитарен възел с обща площ 44,60 /четиридесет и четири цяло и шестдесет стотни/ кв. м, находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда с изба, построена в УПИ І /първи/ - битов комбинат, здравен дом, в кв. 24 /двадесет и четири/ по плана на с. Ивайло, актуван с Акт за публична общинска собственост № 5/14.06.2000 г., при съседи на помещенията: север – зелена площ, улица с о.т. 23-24, изток – стълбищна клетка, юг – обща чакалня, запад – улица с о.т. 23-91, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 81,00 лв. /осемдесет и един лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинет, манипулационна, 1/3 ид. ч. от чакалня, 1/3 ид. ч. от стерилизационна и 1/3 ид. ч. от санитарен възел с обща площ 43,30 /четиридесет и три цяло и тридесет стотни/ кв. м, находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда с изба, построена в УПИ І /първи/ - битов комбинат, здравен дом, в кв. 24 /двадесет и четири/ по плана на с. Ивайло, актуван с Акт за публична общинска собственост № 5/14.06.2000 г., при съседи на помещенията: север – зелена площ, улица с о.т. 23-24, изток – стоматологичен кабинет, женска консултация, юг – двор, улица с о.т. 91-92-213, запад – стая за почивка, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 78,00 лв. /седемдесет и осем лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.